HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 10-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Op dinsdag 10 juni a.s. vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2013.

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een positief saldo van  € 115.000. Voorgesteld wordt de jaarstukken 2013 vast te stellen en het saldo overschot toe te voegen aan de Algemene reserve. 

5 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2014.

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2014. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. De Voorjaarsnota laat een positief saldo zien van€ 760.000. Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen. 

6 Coalitieakkoord in hoofdlijnen 2014-2018 van CDA, ChristenUnie en GemeenteBelangen.

Onder verantwoordelijkheid van het CDA, de ChristenUnie en GemeenteBelangen is het Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2014-2018 opgesteld. De coalitiepartijen nodigen de overige fracties uit om eventuele wensen en aanvullingen kenbaar te maken zodat dit akkoord een nog breder draagvlak krijgt. 

7 Voorstel in te stemmen met de kaders van de drie transities te weten Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Aalten verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal nieuwe taken in het sociale domein. Er wordt vanuit gegaan dat deze taken met meer maatwerk uitgevoerd kunnen worden door gemeenten, omdat deze dichtbij de inwoners staat. Dit betekent beter aansluiten op de vraag van inwoners, meer sturen op zelfredzaamheid en participatie en naar verwachting lagere kosten in de uitvoering. In 2013 is de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijke domein vastgesteld. Dit document is een verdere uitwerking van deze uitgangspunten, waarbij aandacht is voor de positie van de inwoners, de inhoudelijke werkwijze, de gewenste sturing, de bekostigingswijze en de overgang naar een nieuwe aanpak op lokaal niveau.

8 Voorstel tot vaststelling van de Nota gezondheidsbeleid 2014-2017 en het beschikbaar stellen van € 18.000 voor het uitvoeringsprogramma.

De nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 ‘van ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ is in regionaal overleg en met medewerking van de GGD tot stand gekomen. De nota geeft richting aan het beleid op het gebied van preventie binnen de publieke gezondheidszorg. De nota borduurt voort op (landelijke) kernthema’s nl.  preventie van overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijke alcoholgebruik. Voor het uitvoeren van nieuwe gezondheidbevorderende activiteiten voortkomend uit de nota is echter geen dekking in de begroting beschikbaar. Voorgesteld wordt om de nota vast te stellen en voor deze projectperiode van (ruwweg half 2014 tot half 2017) het benodigde budget van €18.000 beschikbaar te stellen.

9 Raadsmededeling 55/2014 beantwoording vragen fractie PP met betrekking tot de “proeftuin Achterhoek” en de gevolgen van de uitkomsten van de commissie Kalsbeek.

De fractie van de PP heeft een aantal vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot het onderhandelaarakkoord “proeftuin Achterhoek” o.l.v. de heer Borstlap en de gevolgen van de commissie Kalsbeek daarop. (de commissie Kalsbeek: Kabinet en sociale partners hebben afgesproken een commissie te laten adviseren over een mogelijke verbetering van de positie van huishoudelijk werkers en de gevolgen van eventuele ratificatie van het ILO-verdrag 189 inzake “decent work for domestic workers”, in relatie tot de huidige Regeling dienstverlening aan huis). In deze raadsmededeling worden de vragen beantwoord. De raadsmededeling wordt besproken.

10 Raadsmededeling 37/2014 handelen raadslid in relatie tot artikel 15 Gemeentewet.

In deze raadsmededeling wordt het handelen van een raadslid in relatie tot artikel 15 Gemeentewet weergegeven. Deze wordt besproken.  

11 Brief Stichting Volksfeest Aalten over verplaatsing kermisattracties tijdens het Volksfeest 2014 en raadsmededeling 65/2014 Volksfeest Aalten.

Namens de Stichting Volksfeest Aalten is een brief ingekomen over de verplaatsing van de kermisattracties tijdens het volksfeest 2014. Deze brief wordt besproken.

12 Brief omwonenden Lage Blik, Kerkstraat, Landstraat en Wehmerstraat over bemiddelende rol ombudsman.

Namens omwonenden van Dijkstraat, Lage Blik, Kerkstraat, Landstraat en Wehmerstraat is een brief ingekomen met het verzoek de conclusies en aanbevelingen inzake klachten rondom de Malle Babbel op korte termijn te bespreken. Deze brief wordt besproken, 

13 Voorstel om onder voorwaarden in te stemmen met de Jaarrekening 2013, 1e wijziging begroting 2014 en begroting 2015-2018 Omgevingsdienst Achterhoek.

14 Voorstel tot instemming onder voorwaarden met de concept-programmabegroting 2015 GGD Noord- en Oost-Nederland.

Hamerstukken

15 Voorstel tot instemming onder voorwaarden met de Uitvoeringsagenda Achterhoek.

Met de Uitvoeringsagenda “D’ran! Stappen zetten, gewoon doen” wordt behalve een inhoudelijke concretisering en aanscherping van de Agenda Achterhoek 2020 tevens een wijziging van de manier van samenwerken en een wijziging van de financiering van de samenwerking voorgesteld. Het college stelt voor om met de Uitvoeringsagenda, als aanscherping en concretisering van de Achterhoek Agenda 2020,  inclusief de daarin opgenomen formulering van de hoofdopgaven en de voorgestelde wijzigingen in de uitvoeringsorganisatie in te stemmen. Wat betreft de financiering wordt de voorwaarde gesteld dat de structurele organisatie- en proceskosten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie ook na 2014 ten laste komen van de begroting van de Regio Achterhoek.

16 Voorstel tot instemming met Jaarrekening 2013 en indienen zienswijze m.b.t. begroting 2015 van de VNOG.

17 Voorstel tot instemming met Jaarrekening 2013 en indienen zienswijzen m.b.t. begroting 2015-2018 van Hameland.

18 Voorstel tot instemming met de Programma begroting 2015-2018 en de Jaarstukken 2013 van de Regio Achterhoek.

19 Voorstel in te stemmen met de jaarrekening 2013 en onder voorwaarden in stemmen met concept-begroting 2015-2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

20 Voorstel tot vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten

Op 1 augustus 2014 gaat het passend onderwijs van start. De wetswijzigingen in het verband met het passend onderwijs maken een aanpassing van de verordening leerlingenvervoer noodzakelijk. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande verordening te vereenvoudigen en aan te passen aan de huidige tijd, waarbij ook aandacht is geschonken aan “de kanteling” van het leerlingenvervoer.

21 Voorstel tot vaststellen van de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014

De Gelderse gemeenten van de provincie hebben een gewijzigde beschikking ontvangen voor het verstrekken van subsidie voor het isoleren van koopwoningen. De eis dat de regeling alleen geldt voor woningen die voor 1 januari 1980 zijn opgeleverd komt te vervallen. In verband hiermee dient een gewijzigde verordening te worden vastgesteld. 

22 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011, Ludgerstraat.

Het plan voorziet in een globale, te zijner tijd nader uit te werken, woonbestemming voor het perceel van de voormalige schoollocatie van het Chr. College Schaersvoorde en wordt begrensd door de volgende straten: Ludgerstraat, Polstraat, Eligiusstraat, Molenkamp. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Bijgevoegde documenten

23 Voorstel tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2004 en Buitengebied Dinxperlo 2007 voor de percelen Barloseweg 30, Giebinkslat 6/6a en Lichtenvoordestraatweg

De eigenaar van het pand Lichtenvoordestraatweg 67 verzoekt om herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie. Het is bedoeling op dit erf de bestaande karakteristieke woning te herbouwen en twee nieuwe vrijstaande woningen te bouwen. De bouwcapaciteit van deze nieuwe woningen wordt verkregen door elders uit het landelijk gebied twee woningen weg te bestemmen en een aanmerkelijke hoeveelheid bedrijfsbebouwing op de locatie Giebinkslat 6/6a te Dinxperlo te saneren. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de verschillende locaties ten behoeve van de verschillende ontwikkelingen.

Overige stukken

24 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

25 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 20 mei 2014

Bijgevoegde documenten

26 Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 26 en 27 mei 2014

27 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 19 mei ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.