HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 17-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 17 februari a.s. vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Raadsmededeling 176/2014 voorzetting gemeentelijke weekmarkten en een motie van de VVD inzake verzelfstandiging gemeentelijke weekmarkt Dinxperlo.

Tot heden heeft de gemeente Aalten zorg gedragen voor de organisatie en het beheer van de weekmarkten in Aalten en Dinxperlo. In de afgelopen jaren is onderzocht of deze niet wettelijke gemeentelijke taak niet beter kan worden overgedragen aan een privaatrechtelijke stichting. Door middel van deze raadsmededeling is de gemeenteraad in kennis gesteld van het besluit van dat het college dat het proces van privatisering/verzelfstandiging van de weekmarkten niet wordt voortgezet. Deze raadsmededeling wordt behandeld.
De fractie van de VVD roept in een motie het college op om in samenwerking met de marktcommissie in Dinxperlo te komen tot verzelfstandiging/privatisering van de weekmarkt in Dinxperlo.
 

5 Voorstel kennis te nemen van het evaluatierapport en de huidige situatie in de Bredevoortsestraatweg te handhaven.

Medio 2014 heeft er een proefafsluiting van het kernwinkelgebied in de Bredevoortsestraatweg plaatsgevonden. Tijdens de proefafsluiting zijn consumenten, ondernemers, bewoners, belanghebbenden en pandeigenaren gevraagd naar hun beleving van de proef. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de consumenten voor een definitieve afsluiting is maar dat het aantal tegenstanders onder de ondernemers is toegenomen ten opzichte van voor de proefafsluiting. Het college concludeert dat een permanente afsluiting niet de voorkeur heeft en stelt voor de huidige situatie in de Bredevoortsestraatweg te handhaven

6 Voorstel tot garantstelling inzake realiseren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Achterhoek en specifiek binnen de gemeente Aalten.

In Regiocontract met de provincie Gelderland zijn onder andere doelen gesteld ten aanzien van de realisatie van een regiodekkend glasvezelnetwerk in de Achterhoek (Achterhoek Programma: Slim en snelverbinden 3- Aanleg breedband). Aalten heeft eind 2014 een intentieverklaring ondertekend voor gezamenlijke deelname met de Provincie aan het project Breedband Buitengebied Achterhoek. Als vervolg op dit traject dient voor dit project financiële middelen beschikbaar gesteld te worden. Voorgesteld wordt dat Aalten gerant staat voor maximaal ca. 2,4 miljoen. 

Hamerstukken

7 Voorstel tot instemming met het actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015.

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. De gemeente pikt signalen op, brengt partners bij elkaar, enthousiasmeert, coördineert, inventariseert afspraken en activiteiten, stemt zaken op elkaar af en monitort de effecten en evalueert deze. De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. Deze notitie betreft het derde jaarplan op basis van de kadernota 2013-2017. De actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheidsterrein en zijn verwoord in het actieplan 2015. 

Overige stukken

8 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

9 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

Bijgevoegde documenten

10 Vaststellen verslag van het Rondetafelgesprek d.d. 3 februari 2015.

11 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.


Gast van de raad.
Wat doet de gemeenteraad? Hoe verloopt een raadsvergadering en waarover praten de raadsleden? Nieuwsgierig geworden? Woon dan als ‘Gast van de Raad’ een raadsvergadering bij!
Heeft u interesse om Gast van de Raad te zijn? Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. U doet dit door een e-mail te sturen naar: griffie@aalten.nl of via telefoonnummer (0543)493333. Als u wordt uitgekozen ontvangt u een uitnodiging van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Natuurlijk mag u iemand meenemen. Er is plaats voor maximaal 6 personen per vergadering.

Meer informatie over de vergadering.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 16 februari ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.