HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Internationale Adviescommissie Bocholt-Aalten

Vergadering Internationale Adviescommissie Bocholt-Aalten 21-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Bültenhaus te Bocholt-Suderwick
Tijd:18:30
Voorzitter:Dhr R. Bones

Agendapunten

1 Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2 Toelichting op toekomstige grensoverschrijdende samenwerking door gemeente Aalten met o.a. Stadt Bocholt

Toelichting door de heer Tom Lamers, gemeente Aalten

De gemeente Aalten heeft Tom Lamers per 1 januari 2016 aangesteld als beleidsmedewerker grensoverschrijdende samenwerking.

3 Stand van zaken LEADER Achterhoek / LEADER Bocholter Aa.

Toelichting door LAG-leden Achterhoek en de heer Klein-Schmeink, EWIBO en Europabüro Bocholt

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor de sociaaleconomische plattelandsontwikkeling (POP3), dat van 2016 tot 2022 loopt. LEADER stimuleert en ondersteunt

inwoners van zeven Achterhoekse gemeenten bij het uitwerken van een plan dat o.a. leefbaarheid op het platteland bevordert. LEADER wordt aangestuurd door een zgn. Lokale Actiegroep (LAG).

4 Aftrapbijeenkomst i.h.k.v. INTERREG Va ‘Krachtige Kernen / Starke Dörfer’

Toelichting door mevrouw Petra Taubach, Stadt Bocholt

Op 18 maart 2016 is het INTERREG Va project ‘Krachtige Kernen’ goedgekeurd. Het project draagt bij aan de leefbaarheid in kleine kernen. Dinxperlo en Suderwick nemen in dit project deel aan 2 ‘communities’ te weten ‘Family Community’ en ‘Service Community MKB’. In het kader van het project dienen 2 lokale projectteams te worden gevormd, bestaande uit burgers uit Dinxperlo en Suderwick.

Zoals in de vergadering van de IAC op 28 oktober 2015 besproken, dient hiervoor een startbijeenkomst te worden georganiseerd om geïnteresseerde burgers te informeren en te betrekken.

5 Informatie over INTERREG Va ‘Internationaal Netwerkbureau’ Stadt Bocholt – gemeente Oude IJsselstreek

Toelichting door de heer Tom Lamers, gemeente Aalten

De gemeente Oude IJsselstreek heeft samen met de Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mBh & Co. KG. het INTERREG Va project ‘Internationaal Netwerkbureau’ opgezet. Dit project heeft o.a. als doel de grensoverschrijdende innovatiekracht in de grensregio te vergroten. Hiertoe zullen in de gemeente Oude IJsselstreek en Stadt Bocholt aanlooppunten / expertisecentra voor ondernemers worden opgezet en zal een ‘matchmaker’ worden aangetrokken die over de benodigde kennis en een grensoverschrijdend netwerk beschikt. Tevens zullen meerdere thematische bijeenkomsten voor ondernemers worden georganiseerd. De gemeente Aalten heeft de wens geuit actief aan dit project te willen deelnemen en is op dit moment in gesprek met de gemeente Oude IJsselstreek / Stadt Bocholt.

6 Mededelingen

 Stand van zaken INTERREG Va ‘Buurtaal’ en mogelijke deelname door scholen Aalten en Bocholt

 Stand van zaken ‘250 Jaar Grens’ en toelichting op symposium op 24 september a.s. te Groenlo

 Informatiebijeenkomst Beweegwijs / 1tomove

7 Rondvraag en mogelijkheid tot inspreken door inwoners en overige belanghebbenden