HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 10-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Alex Walter

Op dinsdag 10 mei 2016 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën/Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 mei 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 24 mei ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

RTG Bestuur en Financiën

1 Voorstel tot honoreren van het burgerinitiatief van de bewoners van de Burg. van Kluyvestraat te Dinxperlo

Door bewoners van de Burg. van Kluyvestraat is in september 2015 een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van een speeltuin. De raad heeft het college om advies gevraagd. Het college heeft middels een raadsmededeling gereageerd op het burgerinitiatief. Voorgesteld wordt het advies van het college over te nemen en het burgerinitiatief te honoreren.

2 Voorstel tot voorlopige vaststelling van de kaders voor de begroting 2017

In lijn met de door de raad vastgestelde Financiële verordening legt het college uiterlijk 31 mei de raad de kaders van de komende begroting voor. Om de komende maanden de meerjarenbegroting 2017-2020 op te kunnen stellen is het van belang een aantal uitgangspunten nu te formuleren. De omstandigheden wijzigen telkens weer. Dit maakt ver vooruitkijken lastig en daarom wordt het vizier, net als de afgelopen jaren, gericht op het doel om een reëel sluitende begroting voor 2017 en voor 2018 te krijgen. Tevens heeft de raad gevraagd om een nadere beschouwing van de belastingen en met name de heffingen voor het riool. Aanleiding hiervoor was het feit dat bij de begrotingsbehandeling van 2016 bleek dat de reservepot van riool leeg was en daardoor de tarieven moeten stijgen om kostendekkend te blijven. Deze materie is in deze kaderbrief meegenomen.

3 Voorstel tot continueren huidige samenwerking rekenkamercommissie en herbenoemen lid en plv-lid van de Rekenkamercommissie

De raden van de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk hebben de samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de Rekenkamercommissie geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld de huidige samenwerking en organisatie van de rekenkamercommissie (directeursmodel) te continueren. Tevens wordt voorgesteld de heer Dr. I Pröpper te herbenoemen als lid/directeur van de rekenkamercommissie AOGW en de heer ing. P. Struik MBA te herbenoemen als plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie AOGW voor de duur van drie jaar.

RTG Ruimte

4 Voorstel tot vaststelling van de verordening Duurzaamheidlening 2016.

De bestaande particuliere woningvoorraad moet worden verduurzaamd als onderdeel van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Subsidies helpen, maar onvoldoende om woningeigenaren aan te zetten tot grootschalige verduurzamende maatregelen aan de woning. Een lening onder gunstige voorwaarden zal waarschijnlijk meer mensen aansporen deze renovaties uit te voeren. De bestaande (Rijks) energiebespaarlening biedt woningeigenaren onvoldoende en er wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Beter loopt de door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland ontwikkelde gemeentelijke duurzaamheidlening. De voorwaarden zijn gunstiger dan de rijksregeling en gemeenten hebben vrijheid in het vaststellen van een aantal voorwaarden. Voorgesteld wordt een gemeentelijke duurzaamheidlening in te voeren die in alle 8 Achterhoekse gemeenten hetzelfde is.

5 Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2016

Tussen gemeenten en netbeheerders bestaan veelal contracten waarin (verouderde) bepalingen over nadeelcompensatie zijn opgenomen. Op verzoek van de publieke aandeelhouders van Vitens (gemeenten en provincies) is de commissie Burgering in het leven geroepen om de veelheid aan afspraken over nadeelcompensatie als onderdeel van de verschillende contracten te analyseren om tot een uniform model te komen. De voorliggende verordening vervangt dan ook de relevante onderdelen in de diverse contracten tussen Vitens en gemeenten. Voorgesteld wordt de verordening vast te stellen.

6 Sluiting