HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 01-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30-20:45
Voorzitter:Patrick Frenken

Op dinsdag 1 december 2015 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van dinsdag 15 december 2015. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 15 december ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek. De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2015

In de voorliggende Najaarsnota presenteert het college de voortgang van de doelstelling en speerpunten uit de begroting 2015 en wordt inzicht gegeven in actuele ontwikkelingen. Verder betreft het de nodige financiële mee- en tegenvallers. De Najaarsnota is de laatste rapportage voor de jaarrekening over 2015. De prognose voor 2015 is een nadelig saldo van € 570.000.

2 Voorstel tot vaststellen van de belastingverordeningen 2016

Om de gemeentelijke belastingheffing 2016 op een correcte wijze te kunnen uitvoeren moeten de belastingverordeningen worden aangepast. De aanpassingen betreffen in hoofdzaak tariefswijzigingen.

3 Voorstel tot het kennisnemen en onderschrijven van het inventarisatiedocument grensoverschrijdende samenwerking en het beschikbaar stellen van €35.000,- t.b.v. 0.5 Fte gedurende 1 jaar

Er is een inventarisatie naar de kansen en mogelijkheden op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in de gemeente Aalten uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Aalten op slechts geringe schaal betrokken is bij projecten en activiteiten die in het kader van grensoverschrijdende samenwerking worden uitgevoerd. Structuur en kaders ontbreken. Op grond van de inventarisatie wordt geadviseerd om eenmalig €35.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. 0.5 Fte gedurende 1 jaar voor een effectieve implementatie van het thema grensoverschrijdende samenwerking.

4 Sluiting om 20.45 uur