HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 02-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30-20:30
Voorzitter:Patrick Frenken

Op dinsdag 2 februari 2016 worden de bijeenkomsten van de rondetafelgesprekken gehouden.

De rondetafelgesprekken worden gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en zijn openbaar.
In de rondetafelgesprekken vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de

rondetafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 februari 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 16 februari ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor deze rondetafelgesprekken.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.


 

Agendapunten

1 Voorstel tot aanvraag extra krediet ad. € 668.000 voor de renovatie gebouw Markt

De gemeenteraad heeft in september 2014 een krediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis. Diverse malen is gemeld dat de oorspronkelijke raming van € 2.092.00 voor de (ver)bouw en € 250.000 voor de inrichting van het bestuurscentrum en meubilair niet voldoende is. Daarom wordt een extra bijdrage gevraagd van € 668.000. Dit extra krediet heeft verder geen gevolgen voor de begroting en exploitatie van de gemeente. Met andere woorden, er wordt geen extra dekking aangevraagd, alleen het krediet. Dekking vindt plaats uit de bestaande middelen voor de exploitatie van de gebouwen en de reserve huisvesting.

2 Voorstel tot vaststelling actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. De gemeente pikt signalen op, brengt partners bij elkaar, enthousiasmeert, coördineert, inventariseert afspraken en activiteiten, stemt zaken op elkaar af en monitort de effecten en evalueert deze. De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. Deze notitie bevat het vierde jaarplan op basis van de kadernota 2013-2017.

De actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheids-terrein en zijn verwoord in het actieplan 2016.

3 Sluiting om 20.30 uur