HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 31-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30-21:15
Voorzitter:Patrick Frenken

Op dinsdag 31 mei 2016 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 juni 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 14 juni ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2015

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De voorlopige jaarrekening heeft een positief saldo van € 214.553. Op dit moment is het voorstel om het geheel voorlopig vast te stellen, omdat de accountantsverklaring nog niet voorhanden is. De reden daarvoor is de nog niet opgeleverde verklaringen van derden uit de zorg.

2 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2016

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2016. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. Het is een tussentijdse rapportage. De Voorjaarsnota laat een positief saldo zien van € 283.000. Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2016 vast te stellen

3 Voorstel tot verlenen van toestemming aan het college van B&W om in te stemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

De gemeente Aalten neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland (GR GGD NOG). De Wgr is per 1 januari 2015 gewijzigd. De huidige GR GGD NOG moet nog veranderen in een collegeregeling. Dat moment wordt tevens gebruikt om op inhoud een aantal belangrijke wijzigingen door te voeren in de samenwerking. Voorgesteld wordt aan het college toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

4 Voorstel tot instemmen met de Programmabegroting 2017 en kennis nemen van de Jaarstukken 2015 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en daarbij de voorliggende zienswijze te hanteren

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft de concept-Programmabegroting 2017 en de concept-Jaarstukken 2015 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De raad wordt verzocht om de zienswijze op te sturen aan de GGD. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2017 en kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2015 van de GGD, onder voorwaarde dat de indexering ten aanzien van de concept-Programmabegroting 2017 wordt aangepast.

5 Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2015 en instemmen met begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek en tevens indienen zienswijze

Conform gestelde procedures kunnen deelnemers aan de GR OdA hun zienswijzen indienen ten aanzien van de jaarstukken en de begroting. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en instemmen met de begroting 2017 en tevens indienen van een zienswijze.

6 Voorstel tot kennisneming van de Jaarrekening 2015 en instemmen met de Programmabegroting 2017-2020 van de Regio Achterhoek muv de toegepaste indexering en instemmen met de begroting Uitvoeringsagenda

De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de Jaarrekening 2015 en het algemeen bestuur voor te stellen het positief resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Met de begroting 2017-2020 kan worden ingestemd met uitzondering van de daarin toegepaste indexering omdat deze niet overeenstemt met de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen. Eveneens kan worden ingestemd met de begroting 2017 van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020.

7 Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2015 en instemmen met conceptbegroting 2017 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten  taken uit t.b.v. het beheer van historische archieven. Voorgesteld wordt kennis te nemen van met de jaarrekening 2015 en het positief resultaat ad € 42.570 toe te voegen aan de algemene reserve. Voorts wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptbegroting 2017.

8 Voorstel tot instemmen met de begroting VNOG 2017-2020 behoudens voorgestelde indexering en kennis nemen van de voorlopige jaarstukken VNOG 2015

Op 30 juni aanstaande heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) een vergadering waarin de jaarstukken 2015 en de begroting 2017-2020 worden vastgesteld. De colleges en gemeenteraden van de VNOG kunnen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Naar verwachting wijzigt de bijdrage van de gemeente Aalten na vaststelling van het nieuwe verdeelmodel aan het eind van dit jaar. Dit zal echter een minimale wijziging betreffen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2017-2020.

9 Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2015 en niet instemmen met de begroting 2017 van de Stadsbank Oost Nederland

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken 2015 en, vanwege de hoogte van de toegepaste indexering, niet in te stemmen met de Primitieve Begroting 2017. Verder wordt voorgesteld om, gelet op het weerstandsvermogen, het bestuur van de SON te verzoeken om te sturen op het halen van de financiële doelstellingen uit de meerjarenbegroting, om de ontwikkelingen omtrent de WW-verplichtingen goed te blijven volgen en tussentijds de stand van de voorziening te herijken en om in te spelen op de door de accountant, in zijn verslag van bevindingen 2015, genoemde aandachts- en verbeterpunten.

10 Sluiting om 21.15 uur.