HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 06-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30-20:30
Voorzitter:Patrick Frenken

Op dinsdag 6 september 2016 wordt de bijeenkomsten van het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 september 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 20 september ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot instemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2017-2010 VNOG en het concept Beleidsplan VNOG 2017-2020 Samen werken aan veiligheid

Eens per vier jaar stelt de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) een regionaal risicoprofiel op om een nieuwe ‘foto’ te maken van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit regionale risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een Veiligheidsregio aanwezige risico’s op de waarschijnlijkheid en impact. Deze risico’s bepalen mede de onderwerpen waarop de VNOG zich de komende beleidsperiode gaat richten. Dat staat beschreven in het beleidsplan dat, net als het regionaal risicoprofiel, eens per vier jaar wordt vastgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en het concept-beleidsplan.

2 Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunnningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Aalten

Samen met het kabinet werken gemeenten en provincies aan het verbeteren van de uitvoering  van het omgevingsrecht. De verbeterpunten hebben betrekking op drie hoofdpunten:

kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving);

het verbeteren van de afstemming strafrecht- bestuursrecht;

de bevoegdheidsverdeling overheden, interbestuurlijk toezicht en bestuurlijke drukte.

Van rijkswege is langere tijd aangestuurd op het wettelijk vastleggen van de kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. In de voorliggende verordening VTH (dat het Gelders Model betreft) wordt met name vastgelegd dat Omgevings­diensten moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria.

3 Voorstel tot vaststelling van de fractievergoeding over 2015

Op grond van de verordening zijn de fracties jaarlijks verplicht om aan de raad verantwoording af te leggen over besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Voorgesteld wordt de fractievergoedingen over 2015 vast te stellen.

4 Voorstel tot verlenen van toestemming voor het wijzigen van de GR Hameland

In 2015 is besloten de gemeenschappelijke regeling Hameland op te heffen. In het kader hiervan wordt de organisatie momenteel fasegewijs ontmanteld. Het werkgeverschap van de sw-medewerkers wordt door Hameland op 1 oktober 2016 voor de gemeente Haaksbergen en op 1 januari 2017 voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk overgedragen aan de genoemde gemeenten (dan wel aan een organisatie die dit namens de gemeente uitvoert). Het gaat enkel om de WSW’ers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval van gemeente Aalten wordt het werkgeverschap van de sw-medewerkers overgedragen aan Laborijn. De wijziging van het werkgeverschap maakt dat de gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast. De gemeenteraad moet toestemming verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

5 Sluiting 20.30 uur.