HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 06-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30-20:30
Voorzitter:Jos Wessels

Op dinsdag 6 juni 2017 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 juni 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 20 juni 2017 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek. De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot instemming met de begroting VNOG 2018-2021; €10.494 bij ramen in 2018 en de jaarstukken VNOG 2016 voor kennis aan te nemen

De deelnemers aan de Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland kunnen hun zienswijzen indienen ten aanzien van de jaarstukken 2016 en begroting 2018. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

2 Voorstel tot instemming met de conceptbegroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, alsmede kennis te nemen van de jaarrekening 2016

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten  taken uit t.b.v. het beheer van historische archieven. Recentelijk zijn de  jaarrekening 2016 en de conceptbegroting 2018 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers ontvangen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016.

3 Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2016, Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020 en voorwaardelijke instemming met de Programmabegroting 2018-2021 Regio Achterhoek

Zoals gebruikelijk zijn de jaarstukken van het afgelopen boekjaar en de begrotingen voor het komend jaar van zowel de Regio Achterhoek als van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begrotingen onder de voorwaarde dat de meerjarenbegroting structureel dekkend wordt gemaakt. Voorgesteld wordt deze voorwaarde als zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.

4 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennisnemen van de jaarrekening 2016 van de OdA

Conform geldende procedures kunnen deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek hun zienswijzen indienen ten aanzien van de jaarstukken en begroting. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

5 Voorstel tot instemmen met de meerjarenbegroting 2018-2021 van Laborijn

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling levert Laborijn jaarlijks een begroting voor het komende jaar aan. De begroting voor 2018 heeft Laborijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021. Eerder dit jaar heeft Laborijn door middel van de kadernota informatie verstrekt over de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die voor de begroting 2018 van belang zijn. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de begroting 2018.

6 Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2018 en kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2016 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft de concept-Programmabegroting 2018 en de concept-Jaarstukken 2016 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2018 van de GGD NOG. Daarnaast wordt voorgesteld kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2016 van de GGD NOG.

7 Voorstel tot instemmen met de Primitieve begroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van Stadsbank Oost Nederland

Op 6 april 2017 werden de concept jaarstukken 2016 en de concept begroting 2018 van de Stadsbank Oost Nederland (SON) ontvangen. Met dit voorstel wordt geadviseerd om kennis te nemen van de jaarstukken 2016, met een negatief resultaat van  € 5.700 dat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met de Primitieve begroting 2018.

8 Sluiting om 20.30 uur