HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 21-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Alex Walter

Op woensdag 21 juni 2017 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën/Ruimte gehouden.
Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 juli 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 4 juli 2017 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.
 

Agendapunten

RTG Bestuur en Financiën

1 Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2016

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een negatief saldo van € 416.529. Alle documenten zijn gecontroleerd door de accountant. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als voor rechtmatigheid. De raad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2016 vast te stellen en € 416.529 aan de Algemene Reserve te onttrekken.

2 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2017

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2017. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. Het is een tussentijdse rapportage. De Voorjaarsnota sluit met een tekort van € 410.000. Veel overschrijdingen zijn incidenteel. De meerjarenraming ziet er florissant uit. Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2016 vast te stellen.

RTG Ruimte

3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012 Raadhuisstraat-Kwikkelstraat

Op het perceel Raadhuisstraat 13 in Dinxperlo kan een appartementencomplex voor 10 woningen met zakelijke dienstverlening en parkeerkelder worden gebouwd. Omdat dit plan niet tot uitvoering komt heeft de eigenaar medewerking gevraagd voor een andere invulling, bestaande uit vijf grondgebonden woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Dit plan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

4 Sluiting