HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:RTG Zaal, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Margret Rensink-Althof

Dinsdag 4 september 2018 in de RTG zaal van het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

In de rondetafelgesprekken (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de rondetafelgesprekken staan, zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 september 2018.

U kunt inspreken over deze onderwerpen (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang RTG. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis

Agendapunten

1 Voorstel tot verlenging van de opdracht voor de accountantscontrole.

De raad wordt voorgesteld om de accountantsopdracht bij Baker Tilly Berk (BTB) tot controle van de jaarrekening met twee jaar te verlengen tot en met 2019, met een optie voor 2020.

2 Voorstel tot instemming met de ontwerp-begroting 2019-2022 van de Regio Achterhoek

Alvorens het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek de ontwerpbegroting voor het volgend jaar vaststelt dient deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden. De raden worden in de gelegenheid gesteld over het ontwerp een zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de ontwerp-begroting.

3 Raadsmededeling 68-2018 Uitspraak HR BTW scholen.

Bijgevoegde documenten

4 Sluiting