HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 14-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:19:30-20:00
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Op dinsdag 14 november 2017 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 november 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 28 november 2017 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor het rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling Normenkader 2017.00 en Accountantscontroleprotocol 2017

In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017 gaat over de uitgangspunten van de controle, toleranties, reikwijdte controle rechtmatigheid en dergelijke.

2 Voorstel tot instemming met wijziging statuten VNG i.v.m. de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De voorliggende statutenwijzing betreft de taak van de VNG in het kader van de cao Gemeenten. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking en vallen gemeenten onder de Wet cao. Die wet stelt eisen aan de manier waarop een vereniging — zoals de VNG — de cao-bevoegdheden in de statuten vastlegt. De huidige statuten van de VNG zijn niet volgens die eisen opgesteld. Het voorstel dat nu aan de leden wordt voorgelegd is een statutenwijziging waarmee de VNG haar huidige taak (een cao namens alle gemeenten) behoudt. Als werkgever van het personeel van de ambtelijke organisatie heeft het college op 24 oktober 2017 besloten in te stemmen met deze statutenwijziging. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit ook te doen m.b.t. de verantwoordelijkheid van de raad als werkgever van het personeel van de Griffie.

3 Sluiting om 20.00 uur