HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 07-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Joop Wikkerink

Maandag 7 mei in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

In de rondetafelgesprekken (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de rondetafelgesprekken staan, zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei 2018. U kunt inspreken over deze onderwerpen (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang RTG. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Agendapunten

RTG Bestuur en Financiën

1 Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders en het proces om te komen tot een begroting 2019-2022

Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei de raad de kaders aan voor de begroting van het volgende jaar. Om de komende maanden de meerjarenbegroting 2019-2022 op te kunnen stellen is het van belang een aantal uitgangspunten nu te formuleren Gezien de dynamiek van het geheel van factoren dat de begroting beïnvloedt, gaat het om voorlopige kaders. Doel is de vaststelling van een reëel sluitende begroting voor 2019.

RTG Ruimte

2 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’.

Het bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’ kent een specifieke bedrijfsterreinbestemming (met een oppervlakte van ca. 5 ha) toe aan de gronden in de hoek Zomerweg/Sondernweg te Aalten, direct aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein ’t Broek, met het oog op de bedrijfsvestiging van H.J. Aalbers en Zn. B.V. Aan de zuid- en westzijde wordt het bedrijfsterrein landschappelijk ingepast binnen de bestemming ‘Groen’. Ten zuiden van het plangebied krijgt een agrarisch perceel de bestemming ‘Natuur’ en ten westen van de bedrijfsbestemming behouden de gronden de bestemming ‘Agrarisch’ (zonder agrarisch bouwperceel). Er zijn 10 zienswijzen ingekomen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.

3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Partiele herziening bestemmingsplannen uitbreiding geluidzone bedrijventerrein ’t Broek.

Voor het bedrijventerrein ‘t Broek is een geluidzone op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Door uitbreiding van de bestemming ‘Bedrijventerrein’, zoals neergelegd in bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’ wijzigt ook de geluidszone. Een en ander volgt uit het akoestisch onderzoek dat aan dit bestemmingsplan ten grondslag ligt. Deze wijziging van de geluidzone is opgenomen in bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplannen uitbreiding geluidszone ’t Broek’.

4 Sluiting