HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 11-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderkamer
Tijd:19:00
Voorzitter:Alex Walter

Agendapunten

1 Voorstel tot instemming met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport Kwaliteit raadsvoorstellen en het wijzigen van het format raadsvoorstellen.

De Rekenkamercommissie gemeente Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen. De conclusies van het onderzoek van de rekenkamercommissie zijn gematigd positief. Teneinde aan de door de rekenkamercommissie geconstateerde zwakke punten het hoofd te bieden wordt voorgesteld in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen en het format van de raadsvoorstellen aan te passen

2 Voorstel de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport Prijzen voor dienstverlening van de rekenkamercommissie over te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen uit te werken.

De Rekenkamercommissie heeft ook een onderzoek gedaan naar de prijzen voor gemeentelijke dienstverlening in o.a. de gemeente Aalten. Het gaat om 6 heffingen namelijk de marktgelden, de rioolheffing, de bouwleges, de afgifte rijbewijs, een uittreksel uit het Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Rekenkamercommissie stelt voor om de transparantie in de opbouw van de tarieven te verbeteren en de uitgangspunten inzake de opbouw van de kosten nader te bepalen. Voorgesteld wordt de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen uit te werken.

3 Voorstel tot instemming met het Risicoprofiel Oost-Achterhoek.

Het Cluster Brandweer Achterhoek Oost heeft een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel geeft aan de hand van een risico-inventarisatie een beeld van de aard, omvang en de effecten van de risico’s in de regio. Voorgesteld wordt in te stemmen met het risicoprofiel van de Oost-Achterhoek.

Bijgevoegde documenten

4 Raadsmededeling 187/2010 over camperplaatsen.

Het college heeft besloten van 10 gratis camperplaatsen terug te gaan naar twee (één in de kern Dinxperlo, bij de Eurohal en één in de kern Aalten, bij de Ahof) met elk 4 plaatsen, met een voorzieningenzuil tegen een vast tarief. Het Recreatieschap Achterhoek Liemers voorziet in een camperplek bij de Slingeplas.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel om een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van een geharmoniseerd en actueel groenbeleid.

In 2008 is een nieuwe weg ingeslagen met de verkoop van snippergroen. De verkoop van snippergroen komt voort uit de gedachte van doelmatige inrichting en beheer van het openbaar groen. Diverse beleidsnota's zijn hier nog niet op aangepast. De doelstelling is om voor de toekomst een duurzame en effectieve beleidsnota (Groenplan) te hebben. Voor het laten opstellen van een dergelijk beleidsnota wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen.

Bijgevoegde documenten

6 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.