HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 21-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderruimte
Tijd:19:30
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Agendapunten

1 Voorstel vaststelling van de Jaarstukken 2010.

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een positief saldo van 607.000 Euro. Dit positieve resultaat is voor het grootste gedeelte een gevolg van incidentele financiële ontwikkelingen in 2010. De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2010 vast te stellen.

2 Voorstel tot vaststelling gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers.

Het beheer van de archieven van de 8 gemeenten die deelnemen aan de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek wordt verzorgd door het Streekarchivariaat Achterhoek. De huidige Stichting Staring Instituut houdt zich bezig met streekerfgoed, waaronder streekgeschiedenis en streektaal in de meest brede zin van het woord. Uit onderzoek blijkt dat samenwerking tussen beide organisaties binnen één regionaal erfgoedcentrum voor Achterhoek en Liemers een grote meerwaarde heeft op meerdere fronten. Vandaar dat wordt voorgesteld een nieuwe gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers aan te gaan.

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot instemmen met 21ste wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

In verband met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is het noodzakelijk dat de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek wordt gewijzigd. De huidige regeling bevat bepalingen omtrent uitvoering van taken op grond van de Archiefwet 1995. Deze taken worden nu ondergebracht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek.

4 Sluiting om 20.45 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.