HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 23-08-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderkamer
Tijd:19:30
Voorzitter:Rudi Wossink

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van een gemeentelijk werkervaringsplan.

Op 10 november 2009 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd opgedragen om met het ISWI in te gesprek te gaan om in welke vorm dan ook gestalte te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk een plek te bieden in de gemeentelijke organisatie. Het college heeft in overleg met het ISWI een tweejarig banenplan voor 10 personen gemaakt. Deze medewerkers zijn op 1 april 2010 in dienst getreden. Per 1-4-2012 loopt het 2-jarig banenplan af. In de raad van 14 juni is wederom een motie aangenomen waarin het college is verzocht om het tijdelijk dienstverband voor te zetten tot 1-4-2013 en per 1 april 2013 de medewerkers een dienstverband aan te bieden, danwel in dienst van de gemeente ofwel door middel van andere oplossing. Het college heeft in samenwerking met de betrokken partijen een voorstel ontwikkelt voor een nieuw banenplan waarbij in beginsel de aanstelling van de huidige medewerkers verlengd wordt tot 1-4-2013. Aansluitend wordt in overleg met Hameland en ISWi een nieuw structureel banenplan ingesteld, dat voldoet aan de nieuwe wet Werken naar vermogen.

2 Voorstel tot vaststelling van de fractievergoedingen 2010 en wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

De fracties zijn jaarlijks verplicht om aan de raad verantwoording af te leggen over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Voorgesteld wordt om de fractievergoeding 2010 - op basis van de ingediende verantwoording - vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning zodanig aan te passen dat duidelijk is waarvoor de fractievergoeding wel en niet mag worden gebruikt.

3 Voorstel m.b.t. Reflexis Openbaar Basisonderwijs en delegatie toekomstige benoeming bestuursleden openbare rechtspersonene in het openbaar onderwijs aan het college.

Ingevolge de Wet op het Primair Onderwijs worden de leden van het bestuur van een stichting voor openbaar onderwijs door de gemeenteraad benoemd. In verband met de invulling van een tweetal vacatures wordt de raad voorgesteld om akkoord te gaan met de procedurele en personele invulling van de functies in het bestuur van Reflexis. Vanuit oogpunt van bestuurlijke efficiency wordt tevens voorgesteld om toekomstige benoeming van bestuurleden van openbare rechtspersonen in het openbaar basisonderwijs te delegeren aan het college van burgmeester en wethouders.

4 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.