HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 07-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderruimte
Tijd:19:30-20:45
Voorzitter:Alex Walter

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 februari 2012. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 21 februari ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Rapport Rekenkamercommissie intergemeentelijke samenwerking

Door de Rekenkamercommissie gemeente Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk is een onderzoeksrapport aangeboden inzake Intergemeentelijke Samenwerking. Dit rapport is bedoeld om te helpen bij de keuzes die aan de orde zijn bij Intergemeentelijke Samenwerking.
Dit rapport wordt besproken.
 

2 Voorstel tot instemming met de startnotitie toekomst lijkbezorging in de gemeente Aalten

Na de herindeling zijn de regelingen op het gebied van lijkbezorging van de voormalige gemeenten Aalten en Dinxperlo geharmoniseerd. Diverse (toekomstige) ontwikkelingen nopen echter tot het ontwikkelen van lange termijnbeleid op dit gebied. Door onderzoek dient te worden aangetoond wat er nodig is om op de lange termijn in de gemeente Aalten een adequate, waardige en betaalbare lijkbezorging in brede zin te waarborgen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze startnotitie.

3 Voorstel tot instemming met de tweede wijziging van de begroting 2012 van de Regio Achterhoek

De gemeentelijke bijdrage aan de Euregio wordt afgedragen via de Regio Achterhoek en maakt dus onderdeel uit van de begroting van de Regio. Voor het jaar 2012 kan de bezuinigingstaakstelling op de bijdrage aan de Euregio niet worden gerealiseerd. Daarom moet de begroting daarop worden aangepast. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging.

4 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.