HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 13-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderruimte gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Rudi Wossink

Op dinsdag 13 november 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 november 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 27 november 2012 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot garantstelling inzake de tekorten van Hameland en deze te dekken uit de reserve Stroppenpot en instemmen met ontbreken van meerjarenbegroting 2014-2016.

De actuele gewijzigde begroting 2012 van Hameland laat in totaliteit een geraamd tekort zien van € 4.890.000 voor 2012. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd garant te staan voor het Aaltense aandeel van 21,4% hierin, ofwel € 1.046.460. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de reserve Stroppenpot.
In 2013 maakt Hameland eveneens fors verlies. Het uiteindelijke tekort komt in 2013 uit op
€ 6.083.000. Gevraagd wordt garant te staan voor het Aaltense aandeel van 21,4% hierin, ofwel € 1.301.762. Hameland verzoekt in te stemmen met het niet opstellen van een meerjarenbegroting, omdat op dit moment, gezien de omstandigheden waarin Hameland verkeert, een meerjaren-begroting weinig relevant inzicht verschaft. De provincie is bereid in te stemmen met het ontbreken van een meerjarenbegroting, mits de gemeenten akkoord gaan.
 

2 Voorstel in te stemmen met de toetreding van de gemeente Hattem tot de Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel en instemmen met de vierde wijziging van de samenwerkingsregeling.

De gemeente Hattem moet overgaan van GGD IJsselland naar GGD Gelre-IJssel vanwege de wettelijk verplichte congruentie van GGD- en veiligheidsregio’s. Het Dagelijks Bestuur van de GGD verzoekt de deelnemende colleges, waaronder Aalten, om in te stemmen met de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Het college van B&W beslist over wijzigingen in de genoemde Samenwerkingsregeling, maar heeft hiervoor wel toestemming van de raad nodig.

3 Voorstel tot overnemen van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport “Grondbeleid en woningbehoefte” van de Rekenkamercommissie AOGW.

De Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft een onderzoek verricht naar de relatie tussen de veranderende woningbehoefteprognoses en de gemeentelijke grondexploitaties. De achtergrond van dit onderzoek is dat de gemeenten zich door de crises maar ook door de demografische ontwikkelingen, geconfronteerd zien met een afnemende woningbehoefte. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van het onderzoeksrapport, de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen uit te werken.

4 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage. U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.