HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 04-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderruimte gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Alex Walter

Op dinsdag 4 december 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 18 december 2012 ook de besluitvorming plaats.

 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2012

Deze tussentijdse rapportage rapporteert over de voortgang van de lopende begroting 2012 en de doelstellingen daaruit. Het college geeft in deze rapportage aan welke zaken anders lopen dan afgesproken. Voorgesteld wordt de Najaarsnota 2012 vast te stellen.

2 Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2013 (B)

Om de gemeentelijke belastingheffing 2013 op een correcte wijze te kunnen uitvoeren moeten de belastingverordeningen worden aangepast. De aanpassingen betreffen met name tariefswijzigingen, wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetgeving en van nieuwe jurisprudentie. Voorgesteld wordt de verordeningen vast te stellen.

3 Rapport 'Onderzoek naar de WMO' van de Rekenkamercommissie AOGW

Het RC AOGW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de WMO in de drie gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. In het onderzoek wordt gekeken hoe vanuit de vraag van de burger een samenhangend geheel van ondersteuning kan worden geleverd, waarin menselijke maat, eigen verantwoordelijkheid en actief deelnemen aan de samenleving kunnen worden gerealiseerd. De bevindingen uit het onderzoek geven aan dat de drie gemeenten stappen hebben gezet om te komen tot een zo genoemde “Participatiesamenleving”. In het rapport staan acht aanbevelingen. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van het onderzoeksrapport en het rapport te bespreken.

4 Voorstel tot vaststellen van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2017 en het actieplan 2013

De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. In deze beleidsnotitie worden de ontwikkelingen op diverse interne en externe veiligheidsterreinen uiteen gezet. Tevens worden raakvlakken tussen de diverse terreinen in beeld gebracht en actiepunten op elkaar afgestemd. Deze actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheidsterrein en zijn verwoord in het actieplan 2013. Voorgesteld wordt de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2017 en het actieplan 2013 vast te stellen.

5 Voorstel tot vaststellen van de verordening Toekenning eremedaille gemeente Aalten

Voorgesteld wordt een eremedaille in te stellen en deze uit te reiken aan personen met een bijzondere betekenis voor de gemeenschap van de gemeente Aalten. Veelal worden deze mensen Koninklijk onderscheiden. Toch zijn er personen die deze onderscheiding niet krijgen omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen (langdurig, veelzijdig en intensief vrijwilligerswerk) of omdat zij simpelweg daarvoor niet worden voorgedragen. Toch verdienen ook deze personen een erkenning. De voormalige gemeente Dinxperlo had voor deze gelegenheid de ‘zilveren legpenning van verdienste’ ingesteld. Voorgesteld wordt om deze traditie nu voor de gemeente Aalten in ere te herstellen en een Aaltense eremedaille in te stellen.

6 Raadsmededeling 169 advies privatisering DZSV

In 2007 is een privatiseringsproces gestart met DZSV. Deze is nog niet afgerond omdat DZSV niet instemt met de gemeentelijke bijdrage om tot privatisering te komen. Zij baseert dat op het bedrag dat bij de privatisering van AZSV beschikbaar is gesteld. Om uit de impasse te komen is besloten om VOV Consultancy Aalten een onderzoek te laten doen en advies te vragen. De raadsmededeling inzake het advies van VOV Consultancy Aalten over de privatisering van DZSV wordt besproken.

Bijgevoegde documenten

7 Sluiting