HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 02-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Tijd:21:00-22:30
Voorzitter:Erik Luiten

Op dinsdag 2 april worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 april 2013.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 16 april ook de besluitvorming plaats.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststellen van de geluidsverordening evenementen en horeca Aalten.

De voorliggende verordening is het resultaat van de evaluatie van de nu geldende Verordening geluid bij horeca, festiviteiten en evenementen. De verordening is onderverdeeld  in geluidsregels voor collectieve feestdagen, voor incidentele festiviteiten bij (horeca)bedrijven en voor evenementen buiten horecabedrijven in de gemeente Aalten. Daarnaast bevat het de verordening een hoofdstuk met zaken als openbare orde, preventie, klachten, toezicht en handhaving. Ten opzichte van de nu geldende verordening zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:
A. op collectieve feestdagen geldt na 20.00 uur een geluidsnorm van maximaal 90 dB(A) en van 24.00 uur tot 02.00 uur geldt een geluidsnorm van maximaal 70 dB(A);
B. het aantal buitenactiviteiten met een gevelbelasting van meer dan 90 dB(A) wordt per jaar per locatie (uitgezonderd specifieke feestterreinen) beperkt tot maximaal 2;
C. er wordt een Db©-norm geïntroduceerd om de hinder door lage tonen te beperken;
D. organisatoren van evenementen in de buitenlucht wordt in de aanvraag informatie gevraagd over geluidsaspecten.
Deze verordening vormt samen met de nieuw vast te stellen APV en Evenementenbeleid, het integrale beleid voor evenementen en festiviteiten in de gemeente Aalten.
 

2 Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013.

De Algemene plaatselijke verordening is na ruim 2 jaar weer aan een herziening toe. Aanleiding is de veranderde wetgeving, zowel nationaal (Wet dwangsom en beroep en de Lex Silentio Positivo) als Europees (Dienstenrichtlijn) en verdere deregulering (Lokale Effecten Toets). Dit heeft tot gevolg dat er een aantal artikelen zijn aangepast, verdwenen of versoepeld. De evenementennota neemt een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de APV. Dit beleid is een verantwoordelijkheid van de burgemeester en dit beleid is voor de komende jaren opnieuw vastgesteld.

3 Voorstel tot vaststelling van de komgrenzen gemeente Aalten.

Op grond van verschillende wetten moet de gemeente komgrenzen vaststellen, zoals de Wegenverkeerswet, Boswet en de Algemene plaatselijke verordening. Met dit voorstel worden deze komgrenzen vastgelegd conform de actuele situatie.

4 Voorstel tot uitbreiding van de functie van de reserve personeel en een extra dotatie ad

Voorgesteld wordt de functie van de reserve personeel uit te breiden en over te gaan tot een eenmalige dotatie van € 300.000 ten laste van de algemene reserve. Deze extra dotatie is nodig om de gemeentelijke organisatie in staat te stellen zich te transformeren en toe te rusten op het nieuwe takenpakket. Dat zal gepaard gaan met taakverschuivingen, overplaatsingen, bij- en omscholing, strategische personeelsplanning, loopbaanbeleid, individueel maatwerk en de invoering van een flexpool.

5 Sluiting om 22.30 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.