HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 06-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:20:00-22:30
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Op dinsdag 6 mei worden de bijeenkomsten van de rondetafelgesprekken gehouden.

De rondetafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar. In de rondetafelgesprekken vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de rondetafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.  Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 20 mei 2014 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor deze rondetafelgesprekken.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Verordening winkeltijden gemeente Aalten 2014

De nieuwe Winkeltijdenwet biedt ruimere mogelijkheden aan gemeenten om met de openstelling van winkels om te gaan. De winkeliersverenigingen hebben de wens geuit om elke winkelier voor zich te laten bepalen wanneer de winkels open moeten. Het college stelt voor om een nieuwe verordening Winkeltijden vast te stellen waarin een algehele geldende vrijstelling is opgenomen voor de zondag. Het voorstel wordt besproken.
 

2 Voorstel kennis te nemen van de rapporten "Onderzoek bestemmingsplan en Grondaankopen Werklandschap Aalten-West" van RC AOGW, in stemmen met conclusies en aanbevelingen overnemen.

De Rekenkamercommissie heeft in opdracht van de gemeenteraad van Aalten een onderzoek verricht naar het proces m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West. De raad heeft dit rapport besproken in zijn vergadering van 18 februari. In afwachting van nadere informatie heeft de raad besloten de besluitvorming over dit rapport uit te stellen. Inmiddels is de gevraagde informatie ontvangen. Voorgesteld worden de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college te verzoeken deze aanbevelingen uit te werken. Deze rapporten worden besproken.

3 Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2015.

Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei de gemeenteraad de kaders aan voor de op te stellen begroting. Gezien de onzekerheden gaat het om voorlopige kaders. Wel is duidelijk dat er fors omgebogen moet worden de komende jaren. Doel is de vaststelling van een reëel sluitende begroting voor 2015, die op 11 november 2014 door de raad wordt behandeld. De voorlopige kaders worden besproken. 

4 Sluiting om 22.30 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.