HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 27-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:Rudi Wossink

Op dinsdag 27 mei wordt de bijeenkomst van het rondetafelgesprek Bestuur en Financien gehouden.
Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/leden van de RTG-en zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juni 2014.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 10 juni 2014 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2013.

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een positief saldo van
€ 115.000. Voorgesteld wordt de jaarstukken 2013 vast te stellen en het saldo overschot toe te voegen aan de Algemene reserve.
 

2 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2014.

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2014. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. De Voorjaarsnota laat een positief saldo zien van€ 760.000. Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen. 

3 Brief omwonenden Dijkstraat, Lage Blik, Kerkstraat, Landstraat en Wehmerstraat over bemiddelende rol ombudsman

Namens omwonenden van Dijkstraat, Lage Blik, Kerkstraat, Landstraat en Wehmerstraat is een brief ingekomen met het verzoek de conclusies en aanbevelingen inzake klachten rondom de Malle Babbel op korte termijn te bespreken. Deze brief wordt besproken, 

4 Brief Stichting Volksfeest Aalten over verplaatsing kermisattracties tijdens het Volksfeest 2014 en raadsmededeling 65/2014 Volksfeest.

Namens de Stichting Volksfeest Aalten is een brief ingekomen over de verplaatsing van de kermisattracties tijdens het volksfeest 2014. Deze brief wordt besproken.

5 Coalitieakkoord in hoofdlijnen 2014-2018 van CDA, ChristenUnie en GemeenteBelangen.

Onder verantwoordelijkheid van het CDA, de ChristenUnie en GemeenteBelangen is het Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2014-2018 opgesteld. De coalitiepartijen nodigen de overige fracties uit om eventuele wensen en aanvullingen kenbaar te maken zodat dit akkoord een nog breder draagvlak krijgt. 

Bijgevoegde documenten

6 Voorstel om onder voorwaarden in te stemmen met Jaarrekening 2013, 1ebegroting 2014 en begroting 2015-2018 Omgevingsdienst Achterhoek

7 Voorstel in te stemmen met de jaarrekening 2013 en onder voorwaarden in te stemmen met concept-begroting 2015 Erfgoedcentrum Achterhoek

8 Voorstel concept-programmabegroting 2015 GGD Noord- en Oost-Gelderland (VERVALT)

9 Voorstel tot instemming met de Programma begroting 2015-2018 en de Jaarstukken 2013 van de Regio Achterhoek

10 Voorstel tot instemming met jaarrekening 2013 en indienen van een zienswijze mbt begroting 2015 VNOG

Bijgevoegde documenten

11 Voorstel tot instemming met Jaarrekening 2013 en indienen zienswijzen mbt begroting 2015-2018 van Hameland.

12 Voorstel tot instemming onder voorwaarden met de Uitvoeringsagenda Achterhoek.

13 Sluiting 23.00 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze rondetafelgesprekken.