HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 03-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Jos Wessels

Op dinsdag 3 februari 2015 wordt een rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het
Rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 februari 2015. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 17 februari ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot instemming met actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. De gemeente pikt signalen op, brengt partners bij elkaar, enthousiasmeert, coördineert, inventariseert afspraken en activiteiten, stemt zaken op elkaar af en monitort de effecten en evalueert deze. De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. Deze notitie betreft het derde jaarplan op basis van de kadernota 2013-2017.
De actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheidsterrein en zijn verwoord in het actieplan 2015.
 

2 Voorstel tot garantstelling inzake realiseren van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Achterhoek en specifiek binnen de gemeente Aalten

In Regiocontract met de provincie Gelderland zijn onder andere doelen gesteld ten aanzien van de realisatie van een regiodekkend glasvezelnetwerk in de Achterhoek (Achterhoek Programma: Slim en snelverbinden 3- Aanleg breedband). Aalten heeft eind 2014 een intentieverklaring ondertekend voor gezamenlijke deelname met de Provincie aan het project Breedband Buitengebied Achterhoek. Als vervolg op dit traject dient voor dit project financiële middelen beschikbaar gesteld te worden. Voorgesteld wordt dat Aalten gerant staat voor maximaal ca. 2,4 miljoen. 

3 Sluiting.

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.