HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 03-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:Henk Meerdink

Op dinsdag 3 november 2015 wordt het rondetafelgesprek Ruimte/Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 november 2015. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 17 november ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor het rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

RTG Ruimte

1 Voorstel tot afgifte van een “definitieve” verklaring van geen bedenkingen voor een jachthut aan de Beestmanweg, bij nr 1.

In een bosperceeltje, aan de Beestmanweg te Aalten (bij nr. 1) is een voormalig kippenhok vervangen door een jachthut. Voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning verleend. De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 mei 2015 een zgn. verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit bouwwerk. Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen heeft de aanvraag om omgevingsvergunning ter visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze dient ter kennis te worden gebracht van de gemeenteraad en de raad dient vervolgens te beoordelen of hij de verklaring van geen bedenkingen wenst af te geven, ondanks dat een zienswijze is ingediend. Het college stelt voor de afgegeven verklaring van geen bedenkingen te bestendigen.

2 Voorstel tot het overnemen van het nader advies en de beslissing op bezwaar inzake het verzoek om planschadevergoeding van Maatschap Luiten-Graven dienovereenkomstig nader te motiveren

De Raad van State heeft op 26 augustus 2015 een tussenuitspraak gedaan inzake het door de Maatschap H.J. en M.H. en J.M.W. Luiten-Graven ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, waarbij het beroepschrift tegen de beslissing op bezwaar d.d. 21 januari 2014 ongegrond is verklaard. Bij deze tussenuitspraak heeft de Raad van State geconcludeerd dat de beslissing op bezwaar d.d. 21 januari 2014 niet toereikend is gemotiveerd. Dit voorstel voorziet in de nadere motivering van de beslissing op bezwaar, conform het advies van Haute Equipe.

RTG Bestuur en Financiën

3 Voorstel tot instemmen met concept-begroting 2016 Hameland en aanvullend tekort van € 140.000 dekken uit de reserve Decentralisaties

De concept-begroting 2016 van Hameland is gebaseerd op going concern. De jaren 2017-2019 zijn op nul gezet, omdat verwacht wordt dat de activiteiten van GR Hameland dan beëindigd zijn. Aangegeven wordt dat de focus in 2016 ligt op de ontmanteling en dat het bereiken van de jaardoelen niet eenvoudig wordt. Deze doelen liggen ongeveer in lijn met de verwachte uitkomst hiervan over 2015. Wel loopt de omzet wat terug en valt met name het subsidieresultaat slechter uit dan verwacht. Op basis van deze cijfers moet € 140.000 in de begroting worden bijgeraamd. Het college stelt voor het benodigde budget ad € 140.000 te dekken uit de reserve Decentralisaties.

4 Voorstel tot vaststelling van het normenkader 2015.00 en het accountantscontroleprotocol

In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening gaat over de uitgangspunten van de controle, toleranties, reikwijdte controle rechtmatigheid en dergelijke. Het college stelt voor het normenkader en het protocol vast te stellen.

5 Sluiting