HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 01-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:21:00-23:00
Voorzitter:Rudi Wossink

Op dinsdag 1 december 2015 wordt het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van dinsdag 15 december 2015. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 15 december ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek. De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststellen van de exploitatie Stationslocatie Aalten Zuid

Op 20 oktober jl.  heeft de gemeenteraad ingestemd met de herontwikkeling van de Stationslocatie Aalten Zuid. Deze herontwikkeling bestaat uit de sloop van de bestaande opstallen en de realisatie van nieuwe bedrijfsbebouwing in een campusachtige setting voor het bedrijf Beele Engineering. De voorgelegde grondexploitatie behelst een overzicht van de te maken kosten en de verwachte opbrengsten. De bouwgrondexploitatie sluit met een verwacht tekort  van € 300.000.

2 Voorstel tot beschikbaar stellen van €123.500,- voor het treffen van diverse maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de fiets

Binnen de gemeente zijn er diverse knelpunten op het gebied van fiets welke enige tijd spelen of waarvoor de afgelopen tijd diverse maatregelen zijn uitgewerkt. Het betreft hier de fietsstraat Dinxperlo, de fietsenstalling Willem van Oranjeplein en de fietsoversteek N313 – Slaadreef. De maatregelen worden allen uitgevoerd volgens het Duurzaam Veilig principe. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Voorgesteld wordt in totaal € 123.500 beschikbaar te stellen voor het treffen van de voorgestelde maatregelen

3 Voorstel tot wijziging van de bodemkwaliteitskaart 2012

Op basis van het Besluit bodemkwaliteit is een gebiedsspecifieke bodemkwaliteitskaart opgesteld, die regels stelt ten aanzien van de kwaliteit voor het hergebruik van partijen grond. De bodemkwaliteitskaart geeft aan welke kwaliteit grond in een gebied mag worden toegepast. Bodemsaneringen worden functioneel en kosteneffectief uitgevoerd. Daarnaast geeft het Besluit bodemkwaliteit aan welke kwaliteit grond op een locatie mag worden toegepast. Voor enkele saneringsgevallen botsen deze regels met elkaar. Daarom wordt de toepassingskaart van bodemkwaliteitskaart voor een aantal locaties gewijzigd.

4 Sluiting 23.00 uur