HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 02-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim Landstraat 20 Aalten
Tijd:20:45-23:00
Voorzitter:Joop Wikkerink

Op dinsdag 2 februari 2016 worden de bijeenkomsten van de rondetafelgesprekken gehouden.

De rondetafelgesprekken worden gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en zijn openbaar.
In de rondetafelgesprekken vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de

rondetafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 februari 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 16 februari ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor deze rondetafelgesprekken.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling gebiedsvisie Slingeplas

Eigenaar Leisurelands heeft een gebiedsvisie voor De Slingeplas opgesteld. De visie geeft een denkrichting over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het recreatiegebied, om de openbare functie ervan betaalbaar te houden en de vrijetijdseconomie op en in de omgeving van het gebied te stimuleren. Gedacht wordt aan kleinschalige verblijfsrecreatie en dagrecreatie in de vorm van outdoor-activiteiten, wateractiviteiten en evenementen.

2 Voorstel tot vaststelling uitwerking regionale woonagenda gemeente Aalten 2016-2025

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. De gemeente pikt signalen op, brengt partners bij elkaar, enthousiasmeert, co├Ârdineert, inventariseert afspraken en activiteiten, stemt zaken op elkaar af en monitort de effecten en evalueert deze. De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. Deze notitie bevat het vierde jaarplan op basis van de kadernota 2013-2017.

De actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheids-terrein en zijn verwoord in het actieplan 2016.

3 Sluiting om 23.00 uur