HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 04-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 te Aalten
Tijd:14:30-18:30
Voorzitter:Patrick Frenken

Op maandag 4 april 2016 wordt het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van het geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. Het onderwerp dat op de agenda van dit rondetafelgesprek staat is eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 april 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat het onderwerp besluitrijp is, vindt op 19 april ook de besluitvorming plaats.

Agendapunten

1 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 van de gemeente Aalten

In het kader van de actualisering van de ruimtelijke plannen van de gemeente Aalten dient ook voor het landelijk gebied een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. De geldende bestemmingsplannen, te weten Buitengebied Aalten 2004 en Buitengebied Dinxperlo 2007, zijn niet meer geheel actueel. Een actueel plan is nodig om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de provinciale omgevingsverordening. Naast de actualisering/ digitalisering is een belangrijk doel om te komen tot één nieuw en actueel plan, een en ander in het belang van de rechtszekerheid van de burgers en gebruikers. Er zijn diverse zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn gevraagd of zij gebruik willen maken van het inspreekrecht. Op basis van de ingekomen reacties worden de sprekers verdeeld over deze dag en worden zij uitgenodigd voor een bepaald tijdstip. De verdeling wordt ook op de website van de gemeente Aalten geplaatst.

Bijgevoegde documenten

2 Sluiting om 18.30 uur.