HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 21-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20, Aalten
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Henk Meerdink

Op dinsdag 21 juni 2016 wordt het rondetafelgesprek Ruimte/Bestuur en Financien gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. Het onderwerp is eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2016.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Opening

RTG Ruimte

2 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kraaienboom

Het woningbouwplan De Kraaienboom in Aalten ging uit van een projectmatige ontwikkeling met een vastomlijnde verkaveling en situering van woningen. De huidige eigendomssituatie en marktomstandigheden vragen om meer flexibiliteit, met name voor het noordelijk deel. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om deels tegemoet te komen aan deze zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Deze wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van bouwstroken.

RTG Bestuur en Financiën

3 Raadsmededeling 62/2016 Factsheet Malle Babbel e.d..

Er is een overzicht gemaakt van alle relevante correspondentie rondom de voormalige horecalocatie Malle Babbel. Daarnaast zijn er indertijd verschillende brieven over deze horecalocatie ingekomen. De gemeenteraad gaat de factsheet e.d. bespreken.

4 Sluiting