HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 06-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim Landstraat 20 Aalten
Tijd:20:45-23:00
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Op dinsdag 6 september 2016 wordt de bijeenkomsten van het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 september 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 20 september ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot instemmen met het aangaan van een achtervangborgstelling voor De Woonplaats ad 45 miljoen Euro

De Woonplaats heeft een verzoek gedaan tot gemeentelijke garantstelling van in totaliteit 45 miljoen euro. Hiervan heeft 16,5 miljoen euro te maken met het onderbrengen van door de voormalige gemeente Dinxperlo voor 100% geborgde leningen naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zo vermindert het gemeentelijk risico aanzienlijk. Samenhangend met deze voor onze gemeente positieve ontwikkeling is dat Aalten voor 26 miljoen aan achtervang overgeheveld krijgt uit buurgemeenten voor leningen die door de WSD zijn afgesloten en waar momenteel die gemeenten nu achtervang voor afgegeven hebben. Dit terwijl de waarde van het bezit, de hoogte van die achtervang niet rechtvaardigt. Tevens verzoekt De Woonplaats om een additionele achtervang voor 2016 van € 2,5 mln. om in haar reguliere financieringsbehoefte te voorzien. Verder wordt de raad verzocht het aangaan van achtervang voortaan te mandateren aan het college en de in de praktijk niet realistische 2% aflossingsverplichting aan te passen.

2 Raadsmededeling 110/2016 Stand van zaken mbt herinrichting Centrumplan Aalten, evaluatie

In deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het project herinrichting Centrumplan Aalten. Begin 2016 zijn alle werkzaamheden afgerond. De uitgevoerde herinrichting is geëvalueerd. Deze raadsmededeling wordt besproken.

3 Voorstel tot beschikbaar stellen van € 50.000 voor uitvoeringsagenda speelbeleid

In 2014 is de nota Speelvoorzieningen & Ontmoeting door de raad vastgesteld. Hierin zit een uitvoeringsagenda die aangeeft het opstellen van een lijst van wijkers, blijvers en nieuwe speellocaties. Die is opgesteld en de gevolgen ervan worden nu aan de bewoners voorgelegd met het verzoek mee te denken. De nota ging uit van het geleidelijk uitvoeren van de uitvoeringsagenda middels een zogenaamde sterfhuisconstructie voor de te wijken speellocaties. In de praktijk is er gekozen voor een actieve uitvoering van de uitvoeringsagenda. Aangezien de financiële paragraaf van de nota uitging van een geleidelijke uitvoering, is het gewenst om extra budget ter beschikking te hebben voor een actieve uitvoering. Hiervoor wordt € 50.000,- gevraagd, te dekken uit de Reserve Structuurplannen.

4 Raadsmededeling 95/2016 beantwoording toezeggingen aan de raad d.d. 26 januari 2016 nav Nota Afvalstoffen

Bij het vaststellen van de Nota afvalstoffen, op 26 januari jl. zijn er vanuit de raad enkele vragen gesteld / opmerkingen gemaakt over bijv. oud papier, Actief en Dorcas en GFT container in het buitengebied. In de raadsmededeling wordt ingegaan op de diverse vragen en opmerkingen.

Deze raadsmededeling wordt besproken

5 Sluiting om 23.00 uur