HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 07-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Aalten
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:Henk Meerdink

Op dinsdag 7 februari 2017 wordt het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis van Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 februari 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 21 februari ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststellen van de Blijverslening gemeente Aalten 2017

In de lokale woonagenda 2016-2025 is opgenomen dat het college gaat onderzoeken of er voor eigenaar-bewoners een aantrekkelijke vorm van financiering beschikbaar is, waarmee ze hun woning levensloopbestendig kunnen maken. Dit als nieuwe mogelijkheid binnen het project WoongemakAalten. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft dit jaar een nieuwe instrument ontwikkeld; de blijverslening. Doel van de regeling is stimuleren dat er zoveel mogelijk bestaande woningen meer geschikt worden gemaakt voor bewoning door senioren of mensen met een beperking. Het ultieme doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid van bestaande woningen omhoog gaat. Voorgesteld wordt om de Blijverslening gemeente Aalten 2017 vast te stellen.

2 Voorstel tot aanwijzing van gronden op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten

In verband met de gewenste realisatie van een supermarkt op de locatie De Wegwijzer e.o. te Dinxperlo is de vestiging van het voorkeursrecht gewenst op het perceel kadastraal bekend gemeente Dinxperlo, sectie A, nummer 6094 (plaatselijk bekend als Raadhuisstraat 2 te Dinxperlo). Door vestiging van het voorkeursrecht kan de gemeente een betere regiefunctie vervullen bij de realisatie van een supermarkt op voornoemde locatie.

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Kern Dinxperlo 2012, ontsluiting Hietveld

Het bestemmingsplan voorziet in een gewijzigde ontsluiting van het bedrijfsterrein ’t Hietveld. De verkeersafwikkeling is -ten opzichte van de eerste plannen- niet afgestemd op het bijgestelde plan voor het bedrijventerrein (waarbij de omvang van het plangebied is verkleind). De ontsluiting wordt op een logische locatie geprojecteerd, zowel uit planologisch als verkeerskundig oogpunt. Er zijn twee zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen hebben geen aanpassing van het plan tot gevolg. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

4 Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning aan Smitskamp 39-41

Er zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning aan Smitskamp 39-41 in Aalten. Deze aanvragen zijn in strijd met het bestemmingsplan vanwege het overschrijden van de maximale goothoogte. Het college wil meewerken aan dit bouwplan en hiervoor een omgevingsvergunning verlenen. Om deze vergunningen te kunnen verlenen is het nodig dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

5 Raadsmededeling 186/2016 Handhavingsprogramma 2017 en Jaarverslag 2015

Het team beheer Openbare Ruimte heeft als doel haar wettelijke taken op het gebied van handhaving op een professionele, transparante en eenduidige wijze vorm te geven. Het handhavingprogramma 2017 is hiervoor de leidraad. In het handhavingprogramma 2017 is ook aangegeven welke categoriebedrijven door de Omgevingsdienst Achterhoek zullen worden gecontroleerd. De gemeente is ook verplicht om jaarlijks het handhavingsbeleid te evalueren. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de inzet en de behaalde resultaten. Deze raadsmededeling wordt besproken

6 Voorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening gemeente Aalten 2017

In de vergadering van 26 januari 2016 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 januari 2017 het systeem van omgekeerd inzamelen in te voeren. Door deze nieuwe inzamelwijze is het noodzakelijk om de bestaande Afvalstoffenverordening (versie 2009) te actualiseren. Nadere regels over inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, zoals de dagen, tijden, plaatsen en de wijze waarop, worden in het Uitvoeringsbesluit geregeld. Voorgesteld wordt de Afvalstoffenverordening vast te stellen.

7 Sluiting