HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 09-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Joop Wikkerink

Op dinsdag 9 mei 2017 wordt het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 23 mei 2017 ook de besluitvorming plaats.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot het geven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een extra woning bij Legtersdijk 5 te Aalten

In november 2015 heeft de gemeenteraad onder voorwaarden een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven, die de mogelijkheid gaf om een extra (tweede) woning te realiseren bij de Legtersdijk 5 in Aalten.

Na die tijd is er een gegadigde gevonden die concrete plannen heeft gemaakt om hier een eigentijdse woning (Legtersdijk 7) te realiseren. Op het ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend. Thans wordt voorgesteld om voor de nieuwe woning Legterdijk 7 een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hierna kan de omgevingsvergunning worden verleend.

2 Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 4 rijtjeswoningen aan de Mechteldshof te Dinxperlo.

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van vier sociale huurwoningen aan de Mechteldshof in Dinxperlo. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan dit bouwplan en hiervoor een omgevingsvergunning, onderdeel afwijken regels ruimtelijke ordening verlenen. Om deze vergunningen te kunnen verlenen is het nodig dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

3 Voorstel tot vaststelling Woningbouwplanning Aalten 2017. (stoplichtmodel)

Begin 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de lokale woonagenda 2016-2025, waarin is opgenomen dat er nog maar zo’n 300 woningen extra in de gemeente bij behoeven te komen. Het definitieve aantal toevoegingen voor Aalten is in 2016 regionaal op 339 uitgekomen. Dit alles om de leefbaarheid op peil houden door te sturen op kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad. Regionaal is afgesproken om de woningbouwplanning te reduceren via een uniform stoplichtmodel. Aan de hand van dit model wordt per gemeente nagegaan welke nieuwbouwplannen doorgezet kunnen worden, welke locaties voor herprogrammering in aanmerking komen, welke uitgesteld moeten worden en welke gestopt moeten worden. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om meer grip te krijgen op ongeplande woningtoevoegingen waar binnen bestemmingsplannen nog ruimte voor is. Naar aanleiding van het raadsdebat op 29 november 2016 zijn diverse uitgangspunten in de nota Woningbouwplanning Aalten aangepast en ligt er nu een gewijzigde versie voor, de Woningbouwplanning Aalten 2017.

4 Sluiting om 23.00 uur