HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 06-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Aalten
Tijd:20:45-23:00
Voorzitter:Patrick Frenken

Op dinsdag 6 juni 2017 wordt het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 juni 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 20 juni 2017 ook de besluitvorming plaats.


U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek. De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.

Agendapunten

1 Raadsmededeling 50/2017 Presentatie verkeerskundig onderzoek Beggelderdijk

In 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met het verzoek om onderzoek te doen om te bekijken of de Beggelderdijk verkeerstechnisch of qua beeldkwaliteit opgewaardeerd moet worden. Het verkeersonderzoek van de Beggelderdijk is aan de raad gepresenteerd en bij deze raadsmededeling gevoegd. Deze raadsmededeling wordt besproken.

2 Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van hooiberg annex schuilstal aan de Heuvelweg 10 te Aalten

Betrokkene wenst een nieuwe hooiberg annex schuilstal te bouwen bij de nieuwe burgerwoning (vervangende nieuwbouw). Het bijbehorend bouwwerk wordt gebouwd binnen de bestemming ‘agrarisch gebied’ en buiten het bestemmingsvlak ‘Wonen – 1’. Om op korte termijn medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek is in overleg gekozen voor een bijzondere projectprocedure, teneinde de omgevingsvergunning te kunnen afgeven vooruitlopend op een herziening van het bestemmingsplan. 
Voor het verlenen van de vergunning is het nodig dat de gemeenteraad besluit tot afgifte van een zgn. verklaring van geen bedenkingen. Na het afgeven van deze verklaring kan de procedure tot afgifte van de omgevingsvergunning worden voortgezet.

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, herziening 2017"

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemming van een negental locaties, die zijn gelegen binnen het bestemminsplan Landelijk Gebied 2015. Veelal is sprake van de toekenning van een functie ten behoeve van de burgerbewoning, een bedrijfswoning dan wel de toevoeging van een recreatieve functie. In dit verzamelplan worden de plannen van verschillende initiatiefnemers in één ruimtelijk plan gebundeld. Dit voorstel wordt besproken.

4 Raadsmededeling 47/2017 Beantwoording vragen over omvang agrarisch bouwperceel provincie Gelderland

Door de fractie van HMV zijn vragen gesteld over de berichtgeving in de media dat in de provincie Gelderland de eisen aan een maximum bouwblokgrootte voor veehouderijbedrijven komen te vervallen. Veehouders mogen zo groot bouwen als ze zelf willen, mits ze extra duurzaamheidsinvesteringen doen. In raadsmededeling 47/2017 geeft het college nadere uitleg. De raadsmededeling wordt besproken.

5 Sluiting om 23.00 uur