HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Aalten
Tijd:21:00-23:00
Voorzitter:Alex Walter

Dinsdag 4 september 2018 in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).


In de rondetafelgesprekken (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de rondetafelgesprekken staan, zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 september 2018.

U kunt inspreken over deze onderwerpen (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang RTG. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Agendapunten

1 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Parapluplan gemeente Aalten”

Het ‘Parapluplan gemeente Aalten’ voorziet in een algemene bestemmingsregeling, die wordt toegevoegd aan de verschillende bestemmingsplannen, te weten:

de planologische capaciteit voor woningbouw wordt afgestemd op de behoefte, zoals opgenomen in de woningbouwplanning;

de opname van parkeernormen in het bestemmingsplan, omdat de grondslag in gemeentelijke bouwverordeningen komt te vervallen;

het aanmerken van een shishabar en/of daarmee vergelijkbare lokaliteit als een verboden gebruik.

Verder wordt de bestemming van een aantal percelen gewijzigd, veelal overeenkomstig de feitelijke situatie.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

2 Voorstel tot afgifte van een algemene verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van woningsplitsing in het landelijk gebied

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 is onder voorwaarden splitsing van een woning/hoofdbouwmassa mogelijk, mits deze is aangeduid als ‘karakteristiek’ dan wel is  aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. De gemeenteraad heeft op 23 mei 2017 een motie aangenomen waarbij de voorwaarden voor woningsplitsing wat zijn verruimd. In de afgelopen periode zijn enkele verzoeken om woningsplitsing aan ons voorgelegd. Om een omgevingsvergunningen te kunnen verlenen wordt de gemeenteraad een zgn. algemene verklaring van geen bedenkingen gevraagd.

3 Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde welstandsbeleid, de gewijzigde welstandskaarten en de nieuwe excessenregeling

De evaluatie van het experiment met welstandsvrije gebieden laat zien dat in grote lijnen het beleid voortgezet kan worden. Er is geconstateerd dat enkele accenten moeten worden aangepast. Ook is gebleken dat er behoefte is aan nieuw beleid voor welstands-excessen in relatie tot leegstand / verpaupering. De raad wordt voorgesteld om het experiment met de welstandsvrije gebieden om te zetten naar vast welstandsbeleid en de aangepaste welstandskaarten en de nieuwe excessenregeling vast te stellen.

4 Raadsmededeling 69-2018 Japanse Duizendknoop

Bijgevoegde documenten

5 Sluiting