HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 05-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Aalten, Markt 7
Tijd:19:30
Voorzitter:Zelma van Alstede

Dinsdag 5 maart 2019 wordt het Rondetafelgesprek B&F/Ruimte gehouden in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

In de rondetafelgesprekken (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

Agendapunten

RTG Bestuur en Financiën

1 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.500.000 voor de verbouw van de gemeentewerf

De gemeentewerf is toe aan een verbouwing. Het kantoorgebouw is verouderd en met de komst van de Laborijnploeg is met name de kantine en aanverwante faciliteiten veel te klein. Daarnaast wil het college het gebouw graag duurzaam maken. Het gebouw wordt volledig gasloos en rekenkundig gezien 100 % energieneutraal. In de voorjaarsnota van 2018 is deze verbouwing al aangekondigd en de dekking van een kapitaallast van een investering van € 1.500.000 vastgesteld. De raad wordt nu gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Bijgevoegde documenten

2 Voorstel tot het indienen van de gemaakte kosten in het kader van de Suppletieregeling (Explosievenregeling)

Tijdens de asbestsanering van de Speelplaats De Bijvank in Dinxperlo zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven (CE). Deze kosten en de kosten van de gemaakte uren van de gemeente voor de CE werkzaamheden bedragen in totaal € 28.450,-- en kunnen worden ingediend bij het ministerie. De gemeente ontvangt dan een uitkering van 70 % van deze kosten.

3 Voorstel tot continuering van het eerste Preventie en Handhavingsplan Alcohol in 2019 en 2020

Het huidige Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (PenH-plan) is in 2014 vastgesteld. Dit plan bevat o.a. het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik, vooral onder jongeren. Iedere vier jaar moet een nieuw PenH plan worden opgesteld. In 2019 wordt door de GGD een onderzoek uitgevoerd onder scholieren. Het voorstel is om de resultaten van dit onderzoek af te wachten, daar het nieuwe beleid (2021-2024) op te baseren en het huidige PenH-plan in 2019 en 2020 te continueren.

RTG Ruimte

4 Raadsmededelingen 16/2019 en 17/2019 Prognose huishoudens abf en regionale uitgangspunten Wonen en Vastgoed

Vanuit de Achterhoek en de provincie Gelderland is het bureau ABF gevraagd om een betere prognose voor de huishoudensontwikkeling voor de Achterhoek te maken. In de raadsmededeling is de nieuwe prognose weergegeven. Deze nieuwe prognose is betrokken bij het opstellen van regionale uitgangspunten voor de Vastgoed en Woningmarkt tot 2030. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld door de Achterhoek Board van de Regio Achterhoek en worden verwerkt in o.a. een nieuwe regionale Woonagenda. Deze raadsmededelingen worden besproken.

5 Sluiting