HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 11-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:30
Voorzitter:Jos Wessels

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van mogelijke woningbouwlocaties tot 2020.

In de Woonvisie 2010 tot 2020 is al aangegeven dat er te veel plannen/locaties voor uitbreiding met woningbouw zijn. Met name voor de kernen Aalten en Bredevoort zijn te veel woningen gepland. Het aantal locaties/plannen moet fors worden teruggebracht. Voorgesteld wordt om specifiek de locaties te benoemen, waarop eventueel nog woningen toegevoegd mogen worden en om diverse al benoemde potentiële woningbouwlocaties formeel te laten vervallen.

2 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Brede school de Bosmark”, Dinxperlo.

Het bestemmingsplan “Brede School de Bosmark, Dinxperlo”, voorziet in de bouw van een brede school op het huidige schoolterrein van ’t Welink aan de Europastraat in Dinxperlo. Tegen het plan zijn twee zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan voor Aaltenseweg 92a, 92b, 92c en Bargerdijk 1 te Dinxperlo.

Op drie percelen nabij de kruising van de Aaltenseweg en de Bargerdijk te Dinxperlo zijn of worden diverse stallen gesloopt. Als compensatie hiervoor mogen de eigenaren van de percelen vier woningen bouwen. Er is één zienswijze ingediend over het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Haart 2010.

Dit plan voorziet naast een actuele bestemmingsregeling voor de bestaande kern ook in een uitbreiding van de kern Haart. Het plan voor deze uitbreiding, genaamd 't Haartse Bos, is tot stand gekomen via een interactief proces met een klankbordgroep.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Als gevolg van deze zienswijzen, de inwerkingtreding van de wabo en enkele ambtelijke wijziging wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot instemmen met de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010- 2020.

De aanstaande krimp, vergrijzing en de economische crises noodzaken de gemeenten tot het bundelen van krachten en het nemen van verantwoordelijkheid voor de toekomst van de woningmarkt in de regio Achterhoek. Daarom is een regionale woonvisie opgesteld. De visie biedt een nieuw kader voor de uitwerking van het woonbeleid op gemeentelijk niveau over een verschillende thema’s zoals o.a. de kwantitatieve omvang van de woningvooraad, wonen en zorg en energie en klimaat. Per jaar wordt bezien of de gemaakte afspraken en de verdeling van de woningaantallen (kwantitatief en kwalitatief) tussen de gemeenten moet worden bijgesteld. Voorgesteld wordt in te stemmen met de Regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020 “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

6 Sluiting 23.00 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.