HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 01-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Dhr. H. Meerdink

Agendapunten

1 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Kappersweg 1-3

Dit plan maakt op genoemde locatie de bouw van één nieuwe burgerwoning mogelijk als compensatie voor een aantal
te slopen voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Tegen dit plan zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt
het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan
 

 

2 Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie uitbreiding kern De Haart (Haartse Bos)

Het op 25 januari jl. door de raad vastgestelde bestemmingsplan Kern De Haart is de basis voor de uitbreiding van de
kern De Haart. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid 15 woningen te bouwen. De exploitatie sluit met een
positief resultaat op eindwaarde van plm. € 131.500. Voorgesteld wordt deze grondexploitatie vast te stellen.

3 Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Oranjelaan

Op 14 december 2010 heeft de raad het bestemmingsplan Oranjelaan 7 vastgesteld. Na de herontwikkeling van de voormalige school Schaersvoorde aan de Oranjelaan is er nog ruimte voor 1 vrijstaande woning. Voor het gebied is een grondexploitatie gemaakt. Het positief exploitatieresultaat wordt geraamd op € 104.393. Voorgesteld wordt de grondexploitatie Oranjelaan 7 vast te stellen.

4 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.