HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 21-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:21:00
Voorzitter:Henk Meerdink

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Kapverordening 2011 en kennis te nemen van de “Waardevolle Bomenlijst” d.d.6 mei 2011

Voorgesteld wordt de Kapverordening 2011 vast te stellen. De regels voor het kappen van houtopstanden voor burgers binnen de bebouwde kom wordt hierdoor vereenvoudigd. Ingevolge de nieuwe verordening moet alleen nog een vergunning voor het vellen van houtopstanden worden aangevraagd als het gaat om waardevolle houtopstanden. Het college heeft de “Waardevolle Bomenlijst” op 6 mei vastgesteld.

2 Voorstel tot vaststellen van het jaarverslag Bouw- en Woningtoezicht 2010 en jaarverslag 2010 Welstandscommissie en het voor kennisgeving aannemen van de notitie WABO binnen de gemeente Aalten.

Er is een verslag gemaakt van de werkzaamheden van het taakveld Bouwen over het jaar 2010. Daarnaast heeft het Gelders Genootschap het “Jaarverslag 2010 Welstandscommissie gemeente Aalten” opgesteld. Hierin wordt door het Gelders Genootschap verslag over het jaar 2010 gedaan.  

3 Voorstel tot het geven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen Industriestraat/ Anholtseweg.

Met Metaalgaasweverij is een intentieovereenkomst aangegaan om het bedrijf te verplaatsen naar de locatie Industriestraat/Anholtseweg en herontwikkeling van hun bestaande locatie. De plannen van de Metaalgaasweverij aan de Industriestraat zijn in twee aanvragen ingediend. Voor de tweede aanvraag (fase 2, ongeveer 15% van de bebouwing van het gehele plan) wordt een uitgebreide procedure van een projectbesluit doorlopen. Hiervoor moet de raad een "verklaring van geen bedenkingen" afgeven.

4 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Stationsstraat 29 Aalten.

De gemeenteraad heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om de bebouwing op het perceel Stationsstraat 29 te Aalten te slopen en er twee nieuwe woningen voor in de plaats terug te bouwen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan “Stationsstraat 29, Aalten” vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Aalten 2007, Dinxperlosestraatweg 161”.

Op de locaties Lage Heurnseweg 41 en Klokkemakersweg 4 wordt in totaal bijna 1.600m² aan (voormalige) agrarische stallen gesloopt. Op deze locaties is de bouw van een woning niet gewenst zodat de ‘bouwrechten’ worden verplaatst naar het perceel Dinxperlosestraatweg 161. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

6 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Dinxperlo, Spekkendijk 36-38”.

Op de locatie Spekkendijk 36 is een agrarisch bedrijf beëindigd. De eigenaar wil gebruik maken van de rood-voor-rood-regeling. Van de ruim 2.700 m² aan bedrijfsgebouwen wordt ca. 2.200 m² gesloopt waarna 2 woningen worden gerealiseerd. Voor één van deze woningen wordt een bestaand bedrijfsgebouw hergebruikt. Omdat deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

7 Sluiting om 22.30 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.