HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 23-08-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Joop Wikkerink

Agendapunten

1 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Landgoed Klein Zwitserland

De initiatiefnemer wil op het Landgoed Klein Zwitserland een werktuigenberging/stal realiseren en nieuw natuur ontwikkelen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Er is een zienswijze ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

2 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hoeninkdijk 6-8 Kloosterdijk 13.

De initiatiefnemer wil een co-vergistingsinstallatie realiseren bij het agrarisch bedrijf aan de Hoeninkdijk/Kloosterdijk. Om mee te werken aan deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

3 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Broek; uitbreiding Cattier.

Dit bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een klein bedrijventerrein inclusief 3 bedrijfswoningen. Het gaat deels om herstructuering in de vorm van de herontwikkeling van een voormalig agrarische bedrijfslocatie aan de Vierde Broekdijk te Aalten. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven gedeeltelijk aanleiding de toelichting op het plan gewijzigd vast te stellen.

4 voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Kloosterdijk 24-26.

Op de locatie Kloosterdijk 24-26 in Aalten is een agrarisch bedrijf beëindigd. De eigenaar wil gebruik maken van de rood-voor-rood regeling. Van de bijna 3000 m2 aan bedrijfsgebouwen wordt ca 2400 m2 gesloopt, waarna twee woningen worden gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is een herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.

5 Voorstel tot vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Groot Deunkweg 5, Aalten.

Het Asielzoekerscentrum Aalten kan op basis van het huidige bestemmingsplan uitbreiden. Omdat dit een ongewenste ontwikkeling is heeft de raad op 7 september 2010 een voorbereidingsbesluit genomen. Met een dergelijk plan worden de planologische ontwikkelingsmogelijkheden bevroren. Omdat dit besluit één jaar geldig is en er nog geen ontwerp-bestemmingsplan gereed is wordt de raad voorgesteld een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen.

6 Voorstel tot herontwikkeling Hoftstraat 14 tot gemeentekantoor, verkoop Stationsstraat 8 en verhuren Nassaustraat 5.

Dit voorstel betreft de vestiging van een gezondheidscentrum aan de Nassaustraat en de herbestemming van de Hofstraat (voormalig bedrijfsverzamelgebouw) voor gemeentelijke huisvesting. In samenhang hiermee is de gemeente in onderhandeling getreden over de mogelijke verkoop van de Wilhelminaschool. Tevens wordt voorgesteld verbeteringen aan te brengen aan de locatie aan de Markt met het oog op gestelde ARBO- en veiligheidseisen. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 7,890 miljoen.

7 Sluiting.

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.