HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 07-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:21:00-22:30
Voorzitter:Henk Meerdink

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 februari 2012. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 21 februari ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Ruimtelijke Verordening Gelderland aan het college van burgemeester en wethouders

Provinciale Staten van Gelderland hebben de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. Deze regels dienen door de gemeenten in acht te worden genomen bij het vaststellen van een bestemmingsplan of een beheersverordening. Van een aantal van deze regels kan ontheffing worden aangevraagd door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid overdragen aan het college. De raad wordt voorgesteld hier toe te besluiten.

2 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Hollenberg 11 en 19a

Voor de percelen Hollenberg 11 en 19a is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming ‘recreatiewoning’ naar ‘woondoeleinden’, om zo het onrechtmatig permanent wonen van deze woningen te legaliseren. Besloten is medewerking te verlenen aan het verzoek. Tegen het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingebracht. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

3 Voorstel tot vaststellen van de Wegsleepverordening gemeente Aalten 2012

In sommige gevallen veroorzaken geparkeerde voertuigen hinder op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid of leefbaarheid. Het is van belang om aan de hand van een wegsleepverordening in dergelijke situaties deze voertuigen te kunnen wegslepen. Met dit voorstel wordt de wegsleepverordening vernieuwd en is deze geldig voor alle wegen welke in het beheer zijn van de gemeente Aalten. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Wegsleepverordening.

4 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.