HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 19-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderruimte
Tijd:19:00-20:45
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Op dinsdag 19 juni 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 3 juli 2012 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot het vaststellen van het Verkeerscirculatieplan en voorkeursvariant.

Voor uitvoering van het centrumplan is het noodzakelijk een duidelijke visie te hebben over de afwikkeling van het verkeer in en rondom het kernwinkelgebied. Met het Verkeerscirculatie- plan is een visie ontwikkeld voor het verkeer in en rondom het kernwinkelgebied. In dit plan is gekeken naar parkeren, verkeersafwikkeling, parkeerroute, centrumring en de voetgangers en fietsers. Er is een complete visie uitgewerkt waaruit een voorkeursvariant is ontstaan. In de voorkeursvariant zijn adviezen opgenomen zoals afsluiten Bredevoortsestraatweg als proef van vrijdag 14.00 tot zaterdag 17.00 uur, uitbreiden blauwe zone van 1,5 naar 2 uur, uitbreiden aantal parkeerplaatsen De Hoven, doorsteek Lage Blik naar Hofstraat e.d.

2 Voorstel tot vaststellen Handboek inrichtingsprincipes kern Aalten.

In 2009 heeft is de Visie Centrumplan Aalten vastgesteld inclusief het uitvoeringsprogramma 2010 – 2025. Het handboek inrichtingsprincipes openbare ruimte kern Aalten is één van de deelproducten voortvloeiend uit de Visie Centrumplan Aalten. Gezien de looptijd van het uitvoeringsprogramma is de wens ontstaan om een ‘masterplan’ op te stellen met betrekking tot de herinrichting en kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied en uitlopers, zoals omschreven in de Visie Centrumplan Aalten. In het handboek zijn de uitgangspunten betreffende inrichtingsprincipes, materialisatie en straatmeubilair vastgelegd. Door de eenduidige aanpak en vormgeving zoals bepaald in het handboek wordt gekomen tot een kwaliteitsimpuls qua sfeer, beleving en verblijfsklimaat in de openbare ruimte, passend bij het cultuurhistorisch karakter van het centrum.

3 Voorstel tot het vaststellen van de Parkeerverordening 2012.

De huidige verordening van 2005 is na de samenvoeging niet geactualiseerd. Het is daarom noodzakelijk een vernieuwde parkeerverordening vast te stellen welke te gebruiken is voor alle wegen binnen de gemeentegrenzen. De raad wordt voorgesteld de nieuwe parkeerverordening vast te stellen.

4 Sluiting 20.45 uur

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.