HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 19-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:21:00-22:30
Voorzitter:Henk Meerdink

Op dinsdag 19 juni 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 3 juli 2012 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel kennis te nemen van Monitor 2011 van prestatieafspraken met corporaties.

In 2010 zijn er prestatieafspraken gemaakt met de drie lokale woningcorporaties. Jaarlijks worden die afspraken tegen het licht gehouden en wordt bekeken of er een aanpassing nodig is. De activiteiten in 2011 zijn opgenomen in de monitor 2011. Het resultaat daarvan geeft geen aanleiding om de afspraken te herzien c.q. aan te passen.
 

2 Raadsmededeling 89/2012 AGEM.

In de Achterhoek bestaat de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. In dat kader is het idee ontstaan om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij Coöperatie (AGEM) op te richten. De AGEM beoogt de lokale productie van duurzame energie te stimuleren en te helpen realiseren. Het is de bedoeling dat in eerste instantie de AGEM coöperatie bestaat uit overheden. In de raadsmededeling wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden van de
gemeente Aalten om te participeren in de AGEM en de financiële consequenties hiervan. Deze raadsmededeling wordt besproken.
 

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot instemmen met Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen Oost-Achterhoek.

Het voorstel leidt tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met gemeenten Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk, met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De provincie verbindt hieraan een bijdrage van € 6 miljoen voor revitalisering, herstructurering en transformatie. De gemeente Aalten ontvangt € 700.000 om de locaties voormalige gemeentewerf en voormalig slachthuis in Dinxperlo te saneren, herverkavelen en te transformeren. Tevens wordt het daarbij mogelijk de bestaande toegangsweg te verleggen en daarmee de wens om een betere verbinding dorp - Blauwe Meer te bewerkstelligen, gerealiseerd.

4 Sluiting 22.30 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.