HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 13-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Joop Wikkerink

Op dinsdag 13 november 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 november 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 27 november 2012 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel in te stemmen met participatie in de AGEM en € 82.095 beschikbaar te stellen ten behoeve van het startkapitaal van AGEM.

In de Achterhoek bestaat de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. In dat kader is het idee ontstaan om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij Coöperatie (AGEM) op te richten. De kernactiviteiten van AGEM zijn levering van lokaal opgewekte groene energie, stimulering van lokale energieopwekking door Achterhoekse ondernemers en energiebesparing door Achterhoekse inwoners en bedrijven. De winsten van de energielevering vallen waar die thuis horen: in de Achterhoek.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met de participatie in de AGEM alsmede het beschikbaar stellen van een startkapitaal. Het startkapitaal voor Aalten is in totaal € 82.095,-, te verdelen over 5 jaar. Vijf van de acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de participatie in de AGEM.
 

2 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Eskesweg 7-9

Het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Eskesweg 7-9 voorziet in de bouw van twee nieuwe geschakelde woningen in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op de locatie Eskesweg 7-9. Voorgesteld wordt om dit bestemmingsplan vast te stellen. U kunt hier het bestemmingsplan raadplegen.

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Zomerweg 5.

Het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Zomerweg 5 voorziet in de bouw van een nieuwe vrijstaande woning in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op de locatie Zomerweg 5. Voorgesteld wordt om dit bestemmingsplan vast te stellen. U kunt hier het bestemmingsplan raadplegen.

Bijgevoegde documenten

4 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage. U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.