HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 04-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Erik Luiten

Op dinsdag 4 december 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 december 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 18 december 2012 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012

Het college stelt de gemeenteraad voor, voor de gehele kern Dinxperlo een geheel nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het plan omvat zowel de woon- en werkgebieden als het kernwinkelgebied. Veel van de voor de kern Dinxperlo geldende plannen zijn gedateerd (ouder dan 10 jaar). Bij de actualisering van een bestemmingsplan gaat het erom de bestaande situatie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op nieuw vast te leggen. Dat betekent soms dat bestemmingen en/of de daarbij behorende regelingen worden gewijzigd aan de inzichten van deze tijd. Ten aanzien van het plan zijn tien zienswijzen ingekomen. Op onderdelen worden wijzigingen in het plan voorgesteld als gevolg van de ingekomen reacties. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012 gewijzigd vast te stellen.

2 Voorstel tot vaststelling van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2013

De Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens is vastgesteld in 2007. Nu er 5 jaar met deze verordening is gewerkt, kan goed worden vastgesteld op welke punten de verordening bijstelling verdient. Door de aanpassingen in de subsidieverordening kan flexibeler en efficiënter worden gewerkt en kan sneller worden gereageerd op subsidieaanvragen van burgers. Verder is de verordening geactualiseerd en is aansluiting gezocht bij de dagelijkse praktijk. Voorgesteld wordt de geactualiseerde subsidieverordening monumenten en molens 2013 vast te stellen.