HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 02-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30-20:45
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Op dinsdag 2 april worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 april 2013.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 16 april ook de besluitvorming plaats.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststellen bestemmingsplannen Buitengebied, paraplu herziening en partiële herziening 2012.

Met bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening 2012 worden enkele algemene wijzigingen doorgevoerd in de geldende bestemmingsplannen in het buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2012 voorziet in een veertiental aanpassingen op perceelsniveau. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

2 Voorstel tot afwijzen van het verzoek tot planschadevergoeding ex. artikel 49 WRO door de Maatschap Luiten.

In 2004 diende de heer H.J. Luiten, namens de maatschap Luiten, die het agrarisch bedrijf aan de Akkermateweg 3 te Aalten exploiteert, een aanvraag planschadevergoeding in. Als schadeveroorzakende maatregel werd het bestemmingsplan “Kobus” genoemd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het verzoek, onder overname van het advies van Van Oosten Planschade Advies, af te wijzen.

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel het uitspreken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de conceptstatuten van de AGEM.

Het college kan instemmen met de conceptstatuten van de AGEM met uitzondering van de jaarlijkse structurele (nader te bepalen) financiële bijdrage als bedoeld in artikel 7 lid 4. Daarnaast stelt het college als voorwaarde dat aan artikel 7 lid 2 van de statuten een zin wordt toegevoegd die ertoe strekt te verzekeren dat alle “oprichters” (naar verhouding) dezelfde financiële bijdrage leveren.
In de statuten is overigens rekening gehouden met voorwaarden vanuit alle raden die gesteld zijn bij het beschikbaar stellen van het startkapitaal. De raad wordt nu in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
 

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot het vaststellen van de “Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014.

In 2009, 2010 en 2011 hebben de acht Achterhoekse gemeenten een bedrag ontvangen van de provincie Gelderland om particuliere woningeigenaren te stimuleren energiezuinige maatregelen te treffen. De gemeenten hebben hiertoe een verordening vastgesteld. Het succesvolle verloop van deze actie heeft er toe geleid dat de provincie de Achterhoekse gemeenten opnieuw een bedrag voor hetzelfde doel toe kent. In verband hiermee wordt voorgesteld een nieuwe Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 vast te stellen.

5 Sluiting om 20.45 uur