HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 24-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:A. Walter

Op maandag 24 juni 2013 wordt de bijeenkomst van het rondetafelgesprek gehouden. Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het
rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 juli 2013. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 9 juli 2013 ook de besluitvorming plaats.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Nota van wijzigingen voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 en de daarbij behorende commentaarnota

Ter voorbereiding van het nieuwe, op te stellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 is een Nota van wijzigingen opgesteld. Deze nota biedt op hoofdlijnen het beleidskader voor het op te stellen bestemmingsplan. Gepland is om dit plan eind 2014 vast te stellen.

In deze nota zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de meest voorkomende bestemmingen benoemd, te weten het agrarisch gebied met de bouwvlakken, de bos- en natuurgebieden, het wonen, de bedrijfs- en recreatieve bestemmingen. In het bestemmingsplan zelf komt vervolgens elke locatie tot in detail aan de orde. Gedurende de terinzagelegging van de Nota van wijzigingen zijn er 12 inspraakreacties en één vooroverlegreactie ingediend. Deze reacties zijn door het college beoordeeld. De inspraak van de Nota geeft aanleiding om de beleidsuitgangspunten op onderdelen bij te stellen.

2 Voorstel tot instemming met het ontwerp van de visie voor de westzijde van de kern Aalten

Aan het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Werklandschap Aalten-West” is goedkeuring onthouden. Het merendeel van de tot het plangebied behorende gronden heeft de gemeente in de loop van de tijd in eigendom verworven. De gemeente moet zich op de nu ontstane situatie heroriënteren, mede met het oog op de in het gebied gedane investeringen. Ten behoeve van die gedachtewisseling en besluitvorming is een startnota opgesteld. Het is een nota op hoofdlijnen, die verder wordt uitgewerkt, nadat de gemeenteraad een richtinggevende uitspraak heeft gedaan. In de startnota wordt voorgesteld de voorraad bedrijfsterrein aan de Zomerweg uit te breiden met circa 2,5 hectare, een ontsluitingsroute te realiseren tussen de Sondernweg en de Derde Broekdijk en op de resterende gronden van de gemeente duurzame energie te ontwikkelen. 

3 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze rondetafelgesprekken.