HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 03-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:21:00-22:30
Voorzitter:Henk Meerdink

Op maandag 3 februari wordt de bijeenkomst van het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 februari  2014. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 18 februari ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

 

Agendapunten

1 Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet van € 305.000 voor reconstructie van kruising

De kruising Laan van Kobus – Nijverheidsweg – De Driehoek is een subjectieve onveilige kruising. Dat wil zeggen dat er veel klachten bij de gemeente bekend zijn over het gevoel van onveiligheid op deze kruising. Er is nader onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling, intensiteiten en wensen van bewoners welke in de werksessies in 2010/2011 kenbaar zijn gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor de kruising om de (subjectieve) onveiligheid weg te nemen en de kruising overzichtelijker te maken. Ten behoeve van deze reconstructie wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen. 

2 Voorstel tot vaststelling van de Nota Speelvoorzieningen en Ontmoeting.

Het doel van deze Nota Speelvoorzieningen & Ontmoeting is om voor de kinderen in de gemeente Aalten voor de toekomst voldoende speelgelegenheid in de openbare ruimte te bieden, waarbij aandacht is en blijft voor de beschikbare budgetten, trends en spelenderwijs ontmoeten van alle leeftijden. Zowel van kinderen onderling, als met volwassenen, als van volwassenen onder elkaar.
De speelvoorzieningen in de openbare ruimte moeten voor zowel de kinderen als volwassenen aantrekkelijke plaatsen zijn om te recreëren en elkaar te ontmoeten, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.

In de huidige situatie zijn er veel verspreid liggende speelvoorzieningen, die vaak voor een bepaalde leeftijdsgroep zijn bedacht. Het doel van deze nota is om juist leeftijdsgroepen meer bij elkaar te brengen, en zodoende in plaats van vele versnipperde speelplekken (kwantiteit) naar minder, maar dan wel geconcentreerde en aantrekkelijkere speelplekken (kwaliteit) te gaan. Dit is te realiseren door het volgende:
• een goede spreiding van speelvoorzieningen binnen de gemeente;
• voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de gebruikers;
• met minder speeltoestellen een meer uitdagende omgeving creëren (meer prikkels/aanleidingen, minder toestellen);
• een uitdagende speelomgeving voor zowel jong als oud;
• aandacht voor de budgetten en bezuinigingen;
• meer leeftijdsgroepen bij elkaar.

In de toekomst zullen er minder speellocaties zijn dan nu. Echter de speellocaties zullen aantrekkelijker worden voor zowel jong als oud. De plek van een speellocatie hangt onder andere af van de spreiding per leeftijdsgroep. Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke barrières zoals 50-kilometerwegen, watergangen of spoorlijnen. Binnen die spreiding wordt gezocht naar terreinen die voor meerdere leeftijdsgroepen geschikt zijn, zodat er ruimte voor ontmoeting is. Afhankelijk van de beschikbare ruimte worden de terreinen ingericht, waarbij eerst wordt gekeken naar de jongste leeftijdsgroepen. Ook wordt meer gezocht naar speelaanleidingen dan concrete speeltoestellen. Wel blijft één en ander in de praktijk maatwerk. Verder geeft de nota ruimte om met name bij de grote speelvoorzieningen te kijken naar trends, zoals natuurlijk spelen.

 

3 Sluiting om 22.30 uur