HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 04-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Gemeentehuis
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:Jos Wessels

Op dinsdag 4 februari wordt de bijeenkomst van het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 februari  2014. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 18 februari ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.
 

Agendapunten

1 Voorstel inzake rapporten “Onderzoek bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West” en “Grondaankopen voor het Werklandschap Aalten-West” van de RC AOGW

De Rekenkamercommissie heeft in opdracht van de gemeenteraad van Aalten een onderzoek verricht naar het proces m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West.  Deze rapporten worden besproken.

2 Voorstel tot het aangaan van een achtervangovereenkomst met De Woonplaats.

De Woonplaats verzoekt de gemeente Aalten om als achtervang garant te staan voor een lening van € 10 miljoen. Deze lening is nodig om ter herfinanciering van een aflopende bestaande lening van € 9,075 miljoen. Het restant is ten behoeve van geplande investeringen in de gemeente Aalten, specifiek op locatie van de voormalige Ds. Van Dijkschool. Hier realiseert de Woonplaats 11 huurwoningen. Dit voorstel wordt besproken. 

3 Voorstel tot vaststelling van de bouwgrondexploitatie Ds. van Dijklocatie.

Het college heeft ingestemd met de uitwerking van het bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012, dat voorziet in de bouw van een twintigtal woningen op de locatie van de voormalige Ds. van Dijkschool. Hieruit vloeit voort dat hiervoor een bouwgrondexploitatie moet worden opengesteld. De bouwgrondexploitatie sluit met een tekort groot € 783.505,98. Bij de provincie wordt een verzoek om beschikbaarstelling van een subsidie Impulsplan Wonen ingediend tot een bedrag van € 500.000. Indien hier gunstig op wordt beschikt bedraagt het tekort € 283.505,98. Het tekort moet worden gedekt uit de algemene reserve. 

4 Voorstel tot instemming met de”Ontwikkelingsvisie Hoge Veld Aalten”.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de “Ontwikkelingsvisie Hoge Veld”. Deze visie bevat ruimtelijke kaders waarbinnen de locatie Hoge Veld in Aalten ontwikkeld kan worden. Op basis van deze kaders stellen wij een flexibel bestemmingsplan op waarna wij via een aanbesteding marktpartijen willen selecteren die de locatie ontwikkelen.

5 Voorstel tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011 voor de percelen Kerkstraat 13, 15 en 15a te Aalten.

Voor de percelen Kerkstraat 13, 15 en 15a komt de bestemming “Centrum – Kernwinkelgebied” te vervallen ten gunste van een woonbestemming voor ten hoogste drie woningen (één in het pand Kerkstraat 13 en twee in het pand Kerkstraat 15/15a).
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorbereiding van een bestemmingsplan ten behoeve van deze ontwikkeling.
 

6 Sluiting 22.30 uur

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage. U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze rondetafelgesprekken.