HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 26-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-20:45
Voorzitter:Jos Wessels

Op maandag 26 mei wordt de bijeenkomst van het rondetafelgesprek Ruimte gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/leden van de RTG-en zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juni 2014.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 10 juni 2014 ook de besluitvorming plaats.

Agendapunten

1 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011, Ludgerstraat

 

Het plan voorziet in een globale, te zijner tijd nader uit te werken, woonbestemming voor het perceel van de voormalige schoollocatie van het Chr. College Schaersvoorde en wordt begrensd door de volgende straten: Ludgerstraat, Polstraat, Eligiusstraat, Molenkamp. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadsplegen.

Bijgevoegde documenten

2 Voorstel tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2004 en Buitengebied Dinxperlo 2007 voor de percelen Barloseweg 30 Giebinkslat 6/6a, Lichtenvoordestraatweg 67

De eigenaar van het pand Lichtenvoordestraatweg 67 verzoekt om herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie. Het is bedoeling op dit erf de bestaande karakteristieke woning te herbouwen en twee nieuwe vrijstaande woningen te bouwen.
De bouwcapaciteit van deze nieuwe woningen wordt verkregen door elders uit het landelijk gebied twee woningen weg te bestemmen en een aanmerkelijke hoeveelheid bedrijfsbebouwing op de locatie Giebinkslat 6/6a te Dinxperlo te saneren.
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de verschillende locaties ten behoeve van de verschillende ontwikkelingen.
 

3 Voorstel tot vaststellen van de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014

De Gelderse gemeenten van de provincie hebben een gewijzigde beschikking ontvangen voor het verstrekken van subsidie voor het isoleren van koopwoningen. De eis dat de regeling alleen geldt voor woningen die voor 1 januari 1980 zijn opgeleverd komt te vervallen. In verband hiermee dient een gewijzigde verordening te worden vastgesteld

4 Sluiting om 20:45 uur.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.