HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 24-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:20:30-22:30
Voorzitter:Joop Wikkerink

Op dinsdag 24 juni worden de bijeenkomsten van de rondetafelgesprekken gehouden.

De rondetafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de rondetafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG-en zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de
Rondetafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juli 2014.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 8 juli 2014 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor deze rondetafelgesprekken.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Geluidsverordening evenementen en horeca 2014 gemeente Aalten.

Bij de vaststelling van de Geluidsverordening evenementen en horeca gemeente Aalten op 16 april 2013 is bepaald dat de vastgestelde verordening na een jaar wordt geëvalueerd. De voorliggende Geluidsverordening evenementen en horeca 2014 gemeente Aalten is het resultaat daarvan. Vanaf de inwerkingtreding van de verordening in 2013 zijn klachten binnengekomen en geluidsmetingen uitgevoerd. Ook zijn er adviezen uitgebracht en heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan in een zaak waarbij de geluidsverordening betrokken was.
Dit heeft geleid tot het voorliggende voorstel in de vorm van de Geluidsverordening evenementen en horeca 2014 gemeente Aalten, die ten opzichte van de geluidsverordening van 2013 op slechts een enkel punt gewijzigd is. Koningsdag en de zaterdagse volksfeestdag in Aalten worden specifiek aangewezen als bijzondere collectieve feestdagen. Op deze twee dagen kunnen er evenementen toestaan worden waarbij op de gevel van een woning tot 20.00 uur een geluidbelasting optreedt van maximaal 95 dB(A) en 108 dB(C).
 

2 Voorstel tot vaststelling van het Plan van Aanpak Boek op ’t Zand.

Al geruime tijd wordt er gesproken over de ‘toekomst’ van het gebouw Boek op ’t Zand te Bredevoort. Begin jaar is tijdens de RTG-Ruimte toegezegd dat er een integraal voorstel komt inzake de toekomst van het pand. Dit voorstel voorziet in de vaststelling van een plan van aanpak dat voorziet in het integrale voorstel.

3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011, herziening Kerkstraat 13, 15 en 15a

Voor deze percelen geldt nu nog de bestemming “Centrum – Kernwinkelgebied”. Het is echter de bedoeling de bestaande panden van de voormalige apotheek in zijn geheel te gebruiken voor woon-doeleinden, ook op de begane grond. In totaal worden ten hoogste drie woningen gerealiseerd. In verband daarmee wordt de voor het perceel geldende bestemming omgezet naar “Wonen” en “Wonen-Gestapeld”. Op 18 februari 2014 heeft de raad besloten de noodzakelijke procedure als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening in gang te zetten. Er is geen zienswijze ingediend. Nu wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

4 Sluiting om 22.30 uur

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.