HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 05-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:Jos Wessels

Op dinsdag 5 april 2016 wordt het rondetafelgesprek Samenleving/Bestuur en Financien gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In de rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op deze agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergaderingen 20 april 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 20 april ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

RTG Samenleving

1 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra bijdrage voor de verbouw van het Kulturhus Dinxperlo

De decentralisaties brengen veel veranderingen met zich mee. Veel zorg is van het Rijk overgeheveld naar de gemeente. De bedoeling is dat alles dichterbij de burgers wordt gebracht en er meer aandacht is voor het individu. En dat er meer hulp en aandacht wordt geboden door familie en vrijwilligers. Daartoe zijn er zeker in de grote kernen goede ontmoetingsplekken nodig. Als gemeente willen wij dit faciliteren, in het bijzonder in Dinxperlo en Aalten. Om het gebouw in Dinxperlo optimaal te krijgen is nog een bijdrage van € 300.000 nodig voor de tweede fase van de verbouwing. Voorgesteld wordt een extra bijdrage voor de verbouw beschikbaar te stellen. Wij bereiken hiermee een integraal gehuisveste samenwerking met alle faciliteiten voor de dienstverlening.

2 Voorstel tot gebouwlijke integratie Het Kleuterbastion en ’t Bastion.

In Bredevoort wordt basisonderwijs aangeboden door (Dalton)school ’t Bastion. Dit onderwijs vindt plaats op twee locaties. Het is de wens van het schoolbestuur om het onderwijs in Het Kleuterbastion en ’t Bastion gebouwlijk te integreren. Een belangrijke reden voor deze wens is dat “samenwerken” in en buiten de groep een belangrijke pijler is van het Daltononderwijs. Ook vanuit de bestuurlijke (onderwijs)visie heeft de onderwijssituatie in Bredevoort aandacht. Op basis van een onderzoek stelt het college de raad voor om aan het schoolbestuur van ’t Bastion een maximale bijdrage te verstrekken van € 216.270 voor gebouwlijke integratie van Het Kleuterbastion en ‘t Bastion.

3 Voorstel tot het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan Paardensportvereniging Aalten ten behoeve van de realisatie van een rijhal.

De Paardensportvereniging Aalten heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een bijdrage van € 100.000 ten behoeve van de realisatie van een rijhal. De vereniging wil deze rijhal, met een totale geschatte investering van € 250.000, realiseren, omdat de huidige sportaccommodatie niet meer voldoet aan de noodzakelijke basisbehoeften voor de pony- en paardensport. Op basis van het gemeentelijke (sport)beleid wordt de raad voorgesteld om de gevraagde bijdrage te verlenen.

RTG Bestuur en Financiën

4 Voorstel vaststelling van de Marktverordening weekmarkt Aalten 2016 en de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016 en daarbij behorende tarieventabel.

De huidige marktverordening is opgesteld vanuit de optiek dat deze geldt voor zowel de weekmarkt in Aalten als die in Dinxperlo. Alleen al door de verzelfstandiging van de weekmarkt in Dinxperlo met ingang van dit jaar is de huidige de marktverordening achterhaald. Daarnaast is het noodzakelijk de marktverordening (en de daarmee samenhangende andere regelgeving en besluiten) aan te passen aan de ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling hebben voorgedaan en de inzichten van deze tijd. Voorgesteld wordt de Marktverordening weekmarkt Aalten 2016 vast te stellen.

5 Sluiting